Zorg en ondersteuning moet passen bij cultuur en geloof

Aanbieders, die vanaf 2015 hulp en ondersteuning verlenen aan volwassenen, jeugd en gezinnen moeten rekening houden met de culturele achtergrond en geloofovertuiging van de cliënt. GroenLinks vindt dit hard nodig. In gesprek met migrantenorganisaties werd ons verteld, dat er veel mis gaat, doordat hulpverleners en cliënten elkaar niet begrijpen. De taal, een taboe om over ziektes en problemen te praten en cultuurverschillen vormen een belemmering om effectief hulp te verlenen. GroenLinks wil, dat daar verbetering in komt en uithuisplaatsingen worden voorkomen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 september heeft het College toegezegd, dat cliënten gewezen worden op de mogelijkheid om te kiezen voor een instelling, die aansluit bij de eigen cultuur en gezindheid.

Zorg, kwaliteit van leven en bestaanszekerheid waarborgen

GroenLinks wil in de eerste plaats, dat de zorg, kwaliteit van leven en bestaanszekerheid voor mensen in een kwetsbare situatie in Delft gewaarborgd blijft.  Kleine aanbieders moeten vanaf 2016 de kans krijgen om zorg te leveren. Juist zij werken innovatief en zijn goedkoper, omdat er minder kosten verloren gaan aan bureaucratie en management. Eigen regie en keuze vrijheid staat voorop. GroenLinks wil dat mensen bij het loket gewezen worden op de mogelijkheid op een persoongebonden budget. De Wethouder heeft toegezegd, dat dit in de verordening komt te staan.

Raad neemt besluit over toegang en inkoop Wmo en Jeugdwet

De raad heeft ingestemd met de nota’s die over de inkoop en toegang van de Wmo en Jeugdwet gaan. De contracten met de aanbieders kunnen nu worden afgesloten om vanaf 1 januari 2015 de zorg te continueren van de cliënten. In een periode van drie jaar tijd wil de gemeente van drie loketten voor Wmo, jeugdhulp en participatie (werk en inkomen) naar één integraal loket.

Hoe het allemaal in de praktijk uitpakt wordt het komend jaar duidelijk. GroenLinks heeft zijn twijfels of nieuwe aanbieders wel voldoende kansen krijgen en of de beoogde een verschuiving van zware naar lichte vormen van zorg wordt gerealiseerd. Daarom hebben wij er voor gepleit om goed geïnformeerd te worden over de voortgang. Het College heeft in de commissievergadering toegezegd met een voorstel te komen hiervoor. Ook is de toezegging gedaan, dat er eerst een evaluatie komt voordat de loketten worden samengevoegd tot één integrale ‘toegang’.

Hekker: ‘Hekje blijft staan om sociaal domein’

De gelden voor het ‘sociaal domein’ (de zorg, jeugdhulp en participatiewet) zijn door uitspraken van PvdA minister Plasterk niet meer geoormerkt. Dit betekent, dat de gelden die de gemeente ontvangt ook ergens anders aan besteed kan worden. Door de Delftse financiële situatie is dit zeer verleidelijk. In de raad zag de VVD al kans om een deel van het geld voor andere domeinen te gebruiken. Gelukkig blijft in Delft  het hekje om het sociaal domein staan. Zo staat het ook in het coalitieakkoord. GroenLinks blijft zich er voor inzetten, dat er niet verder bezuinigd wordt op het armoedebeleid.