In zowel de commissievergadering van 30 november als de gemeenteraadsvergadering hadden we inhoudelijke en constructieve discussies over de toekomst van wonen in Delft. Dit heeft geleid tot een groot aantal moties en amendementen. Hieronder lichten we toe op welke onderwerpen GroenLinks extra aandacht heeft gevraagd. (hier kunt u uitgebreider verslag vinden van deze raadsvergadering)

Toewijzing Sociale Huurwoningen: GroenLinks heeft samen met Hart voor Delft een amendement ingediend over de verdeling van sociale huurwoningen. Het huidige systeem, dat zich voornamelijk baseert op inschrijfduur, kent zijn beperkingen en creëert ongelijkheid. Dit amendement stelt voor om de toewijzing van sociale huurwoningen te verbeteren, zodat degenen die het meest behoefte hebben aan een woning, een woning toebedeeld krijgen.

Betaalbaar Wonen: Betaalbaar wonen is een fundamenteel onderdeel van de woonvisie. GroenLinks vindt dat er meer resultaatgericht op betaalbare woningen gestuurd mag worden. Samen met Volt en de PvdA hebben we gevraagd om bij de kadernota 2024 inzichtelijk te maken hoe de gemeente er op stuurt dat twee derde van de woningen na 2025 betaalbaar worden.

Collectief Wonen: GroenLinks vindt het belangrijk dat we collectieve woonvormen in Delft blijven stimuleren. Het draagt bij aan de vermindering van woningnood en eenzaamheid en versterkt het sociaal draagvlak. Onze huidige woonvisie benadert collectief wonen terughoudend en alsof het alleen voor specifieke doelgroepen wenselijk zou zijn. Daarom hebben we samen met Volt twee amendementen ingediend om meer ruimte te bieden voor collectieve woonvormen.

Daarnaast is er een motie ingediend voor de ondersteuning van collectief wonen in Delft. Deze motie vraagt om collectieve woonvormen in de toekomst goed te blijven ondersteunen en met een voorstel te komen bij de kadernota wat daarvoor nodig is. Ons inzien is dat van cruciaal belang om de ervaring en expertise van collectief wonen in Delft te behouden en verder te ontwikkelen.

Onzelfstandig WonenIn de woonvisie is onzelfstandig wonen op vele plekken verwoord alsof dit onwenselijk is. Nu wonen we in een stad met ook veel studenten- en jongerenwoningen. Daarbij is onzelfstandig wonen, een eigen kamer met gedeelde voorzieningen en gemeenschappelijke ruimte juist cruciaal tegen eenzaamheid en voor het bouwen van sterke gemeenschappen. Samen met de ChristenUnie, STIP, Volt en PvdA hebben we via een amendement deze nuance in de woonvisie aangebracht.

Deze nieuwe woonvisie van Delft is ambitieus en gericht op betaalbaar en duurzaam wonen. GroenLinks kijkt hiermee uit naar een toekomst waarin alle inwoners, ongeacht hun achtergrond of inkomen, toegang hebben tot kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Door juist op wijk- en buurtniveau te sturen wat kan en wat wenselijk is, bouwen we aan een diverse stad met een balans in diverse doelgroepen.

Voor meer details over de besprekingen en de inhoud van de Woonvisie kun je de commissievergadering van 30 november terugkijken via https://delft.notubiz.nl/vergadering/1009434 en de raadsvergadering van 8 december https://delft.notubiz.nl/vergadering/1009458 .