Na zovele jaren van bezuinigingen op het onderwijs doet het GroenLinks Delft goed dat er nu een uitgebreide strategische onderwijsagenda is. GroenLinks vindt onderwijs belangrijk: ieder kind verdient een goede start en een eerlijke kans. GroenLinks wil dat onderwijs ook financieel de aandacht krijgt dat het verdient.  

GroenLinks is positief over de strategische onderwijsagenda 2019-2022 , een gezamenlijke agenda van de Delftse onderwijsbesturen en de Gemeente Delft. Samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zijn acties uitgewerkt rond de kansen en bedreigingen in het Delftse onderwijs en de kinderopvangorganisaties. 

Veel waardering heeft GroenLinks voor de inzet van de wethouder onderwijs in het opbouwen en  vernieuwen van de samenwerking met het onderwijs. Wij hechten aan een proactieve gemeente die in samenspel met het onderwijs bij schooloverstijgende problematiek preventief handelt. 

Daarnaast is GroenLinks positief over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Een sluitende aanpak ondersteunt leerlingen afkomstig uit het Praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs naar (beschut) werk, dagbesteding of vervolgonderwijs. Hiermee geeft de gemeente deze groep jongeren een kans om een toekomst op te bouwen.   

Het is goed dat er aandacht is voor techniek, op alle onderwijsniveaus. Dus naast het wetenschappelijk onderwijs óók bij hbo, mbo, vmbo en vakmanschap. GroenLinks is bijzonder blij met de aandacht voor het aanpakken van de stereotiepe ideeën over techniek (die kinderen vaak vroeg ontwikkelen). We vroegen hierbij aandacht voor initiatieven gericht op meisjes, zoals bijvoorbeeld de girls’ day van het VHTO (het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) 

Terecht zet de gemeente in op het voorkomen en bestrijden van taalachterstand bij (jonge) kinderen. Als ook de opvoeders, vooral moeders, taallessen aangeboden wordt, kan dit een versterkend effect hebben op het taalniveau binnen het gezin. Denk bijvoorbeeld aan het regelmatig voorlezen in het Nederlands. GroenLinks is voor een integraal taalbeleid, met verbindingen tussen diverse beleidsdomeinen (onderwijs, inburgering, laaggeletterdheid enz. ) 

De strategische onderwijsagenda is terecht ambitieus. Binnenkort bespreekt de raad de kaderbrief. De Kaderbrief schetst de inhoudelijke en financiële overwegingen die de kaders vormen voor het samenstellen van de begroting. GroenLinks wil dat het onderwijs in de kaderbrief, na jaren bezuinigingen, de aandacht krijgt dat het verdient.  

Verduurzaam schoolgebouwen óók op Delftse schaal  
Tijdens de politieke bespreking van de Strategische Onderwijsagenda 2019-2022  heeft GroenLinks ook voorgesteld om het verduurzamen van schoolgebouwen op Delftse schaal aan te pakken. De wethouder gaf aan dit punt mee te nemen in de gesprekken met de schoolbesturen. Naast de strategische onderwijsagenda wordt namelijk ook gewerkt aan de Integrale Huisvestingsplannen, de zogenaamde IHP's voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. De komende 10-15 jaar moeten veel onderwijsgebouwen gerenoveerd of vernieuwd worden. GroenLinks gelooft dat Delftse samenwerking hierbij voordelen biedt qua kosten en het bundelen van expertise.