airbnb, delft, betaalbare huurwoningen, socaial woningvoorraad, starters, toeristenbelasting, toerismebelasting, woningprijzen, toerisme, stadsmarketing, delft

Snel woningen bouwen voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking

Om in Delft waardig ouder te kunnen worden dringt GroenLinks aan op woningen die een tussenvorm zijn tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Zo kunnen alle wijken van Delft levensloopbestendig worden gemaakt. Daarnaast is het voor een inclusief Delft belangrijk voor GroenLinks dat er ook genoeg geschikte woningen zijn voor kwetsbare inwoners die zorg aan huis nodig hebben. Om dit te bereiken – nu en in de toekomst – moeten er plannen worden gemaakt om deze woningen verspreid over de hele stad te bouwen. GroenLinks heeft hier in de commissie Sociaal Domein en Wonen van 12 mei voor gepleit.

 

Langer thuis wonen in levensloopbestendige wijken
Het is hard nodig dat er woningen voor ouderen komen die een tussenvorm bieden tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis. Nu zijn er te veel schrijnende situaties, waar kwetsbare ouderen het thuis niet meer zelf redden, of eenzaam thuis zitten. Maar niet iedereen wil op dezelfde manier wonen, en daarom is het nodig om verschillende woonvormen voor ouderen te bouwen. Ook voor ouderen die vanwege hun cultuurspecifieke woonwensen hebben. Veel ouderen hebben behoefte aan een gemeenschappelijke huiskamer en keuken of een ontmoetinsplek in de buurt. Dit kan ook een oplossing bieden tegen eenzaamheid. Door aantrekkelijke én voor iedereen betaalbare seniorenwoningen te bouwen komt ook de broodnodige doorstroming in de woningmarkt op gang. Daardoor komen er meer woningen voor gezinnen beschikbaar in de wijk.
 

Weer thuis in leefbare, inclusieve wijken
Voor een inclusieve stad wil GroenLinks dat er in elke wijk een evenredig deel aan woningen komt voor Delftenaren die zorg aan huis nodig hebben. Mensen met een beperking horen er in Delft gewoon bij! Ook zijn er er genoeg sociale huurwoningen verspreid over Delft nodig. Veel inwoners die met zorg ‘weer thuis’ wonen zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Met voldoende sociale huurwoningen verspreid over de stad, waarin zowel kwetsbare doelgroepen als andere inwoners wonen, zorgen we ervoor dat wijken leefbaarder en veerkrachtiger worden.
 

GroenLinks sluit zich aan bij initiatief ChristenUnie
De ChristenUnie heeft een plan voor “Passende woonvormen voor ouderen” opgesteld om werk te maken van deze uitdagingen. Dit plan kreeg brede steun van de commissievergaring en de wethouder. Reden genoeg voor de wethouder om hiermee samen met woningcorporaties en zorgorganisaties mee aan de slag te gaan. GroenLinks heeft veel waardering voor de inzet van de ChristenUnie en sluit zich van harte bij dit initiatief aan. GroenLinks blijft zich er daarnaast voor inzetten dat er geschikte woonvormen komen voor mensen met een beperking.