In de vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen van 14 mei werd de beleidsnota Iedereen Delftenaar besproken. In die nota wordt door het College een beleidskader met doelen opgesteld om zo de ambities op integratie en emancipatie van het bestuursprogramma Voorbereid op de toekomst 2018-2022 vorm te geven. Er komt geld vrij voor activiteiten en acties op verschillende domeinen (onderwijs, taal, participatie, zorg, discriminatie) met het streven dat alle burgers van Delft dezelfde kansen krijgen én deze kunnen benutten. 

Deze nota is zeer belangrijk voor onze stad. Juist nu onze maatschappij en de wereld uitgedaagd worden om met een bredere blik te kijken naar ongelijke, scheefgegroeide en geïnstitutionaliseerde mechanismen en naar factoren die groepen mensen uitsluit of de kansen ontneemt om te groeien en bloeien. 

Het spreekt voor zich dat wij vanuit GroenLinks ontzettend blij zijn met de komst van deze nota: net als het College, zien wij Delft graag als een stad waarin iedereen gelijke kansen heeft, in vrijheid kan leven en zich met elkaar verbonden kan voelen. Een samenleving waar iedereen meedoet en iedereen meetelt, is immers een gezonde samenleving.  

Nu deze nota op tafel ligt, denken wij dat het ook een goed moment is om in het kader van integratie en emancipatie te kijken naar hoe onze burgers benaderd worden door de gemeente. Maakt het verschil als je tijdens een gesprek vermeldt enkele maanden in het Joris te zijn opgenomen geweest? Wordt je hierdoor gestigmatiseerd bij dienstverlening? Is de gemeentelijke dienstverlening inclusief en cultuursensitief genoeg, of is het te regulier ingesteld waardoor sommige burgers uit de boot vallen? Worden de kennis en talenten van onze burgers die in de bijstand zitten goed genoeg benut? Wat is er nodig voor onze Delftse burgers om vreedzaam en veilig in hun wijken in saamhorigheid te wonen?  
 
Met inachtneming van het commentaar van de commissieleden wordt deze nota in de nabije toekomst verder uitgebouwd tot  een sterk integratie- en emancipatiebeleid voor Delft.