De Stichting Islamitisch College heeft een verzoek bij de gemeente Delft ingediend voor een islamitische basisschool. De gemeenteraad heeft aan de hand van de wettelijke eisen voor nieuwe scholen de aanvraag beoordeeld. Daaruit blijkt dat de levensvatbaarheid van de nieuwe school niet voldoende bewezen is. GroenLinks is het daarom eens met het voorstel om géén islamitische basisschool in het scholenplan 2021-2024 op te nemen.

GroenLinks Delft ziet het liefst geen aparte christelijke, katholieke, islamitische en openbare scholen. We zijn voor gecombineerde scholen, waarin ruimte is voor ieders religie en waarbij kinderen met elkaar samenleven. Op grond van artikel 23 van de Grondwet is er echter vrijheid van onderwijs in Nederland. Naast openbare scholen bestaan er bijzondere scholen die zijn gebaseerd op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag. Zolang er christelijke en katholieke scholen zijn moet het net zo goed mogelijk zijn dat er een islamitische school is.

Als een aanvraag voor een nieuwe school voldoet aan de eisen van de wet dan moét de gemeente zich aan de wet houden en voor huisvesting van de school zorgen. Het komt erop neer dat getoetst wordt of het aantal verwachte leerlingen voldoende is zodat de nieuwe school levensvatbaar is. De aanvraag van de Stichting Islamitisch College blijkt na zorgvuldig toetsen niet te voldoen aan die eis. GroenLinks is daarom ermee eens om géén islamitische basisschool in het Plan van nieuwe scholen 2021-2024 op te nemen.

 

Vanaf juli 2021 veranderen de regels voor het stichten van een school. Met de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen worden aanvragen getoetst op (daadwerkelijke) belangstelling (onder ouders) en de te verwachten kwaliteit van het onderwijs. Ook worden meer eisen aan bestuurders en interne toezichthouders gesteld. Initiatiefnemers moeten in gesprek gaan met de gemeente, bestaande schoolbesturen en het samenwerkingsverband. Als blijkt dat de wensen van ouders en leerlingen gerealiseerd kunnen worden binnen een bestaande school, dan is het stichten van een nieuwe school niet nodig.