Groen plan voor de Professor Schoemaker Plantage

Na ruim 10 jaar is er dan een plan voor het oude TNO-terrein, de Professor Schoemaker Plantage in de TU wijk. Een mooi plan, dat in twee fasen ontwikkeld zal worden. De bebouwing van het tweede deel zal nog even op zich laten wachten en GroenLinks heeft er bij het college op aangedrongen zich in te zetten voor een groene inrichting van dit gebied zolang er nog niks gebouwd wordt.

Groen Blauw
Toen uit het project MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost bleek dat er alleen op grote schaal gebouwd kon worden als Delft ook groen en water zou toevoegen, heeft de raad gevraagd om een integrale aanpak. Dat resulteerde in het project Groen Blauw met een kansenkaart vol natuurvriendelijke maatregelen. GroenLinks vindt dat de ideeën  voor de Professor Schoemaker Plantage heel goed aansluiten bij het project Groen Blauw. Er worden natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd, een park, nieuwe aanplant en het behoud van het ecologisch kerngebied in. GroenLinks is blij dat de projectontwikkelaar de waarde van groen erkent. En het is goed te lezen dat het park tegelijkertijd met de woningen wordt ontwikkeld. Daarmee creëer je al snel hoge kwaliteit en leefbaarheid in de wijk.

Hoogbouw
Na gesprekken met omwonenden en de ingediende zienswijzen is de bouwhoogte aan de kant van de Prof. Evertslaan verlaagd naar 15 meter. Gelukkig maar, want 25 meter was op die plek echt geen goed idee.

Geluid
Bouwen langs de A13 blijft een heikel punt. Volgens GroenLinks laat het onderzoek wel zien dat het kan, mits compenserende maatregelen worden genomen. Voor de bestaande bewoners heeft het nieuwe wijkje zelfs een gunstig effect. Het vormt een buffer tegen verkeerslawaai.

Verkeersafwikkeling
Delft Zuid-Oost is een druk gebied, vooral in de spits, en daarom dient de verkeerssituatie regelmatig te worden gemonitord, zodat bij een onacceptabele intensiteit kan worden ingegrepen. Het college heeft toegezegd dat de verkeersintensiteit op de Schoemakerstaart wordt gevolgd en de raad op de hoogte wordt gehouden.

Geen grauwe zandvlakte
GroenLinks is tevreden met de ontwikkeling van het eerste deel van dit gebied. Aangezien het bouwen van huizen op het tweede deel van het gebied nog op zich laat wachten, hebben wij aan wethouder Harpe gevraagd met de ontwikkelaar in gesprek te gaan over dit gebied. GroenLinks ziet een grauwe, braakliggende zandvlakte niet zitten en wil een mooie groene invulling. Al eerder deed GroenLinks de oproep meer tijdelijke natuur in te richten in Delft. Na enig aandringen was de wethouder hiertoe bereid.