Groen-Blauw in Delft Zuidoost

GroenLinks vindt dat er met rapport Groen-Blauw een prachtig stuk ligt met concrete maatregelen om de groen- en wateropgave in Delft Zuidoost integraal op te lossen. Een kans voor Delft. De volgende stap is dat de maatregelen gerealiseerd worden. Daarom heeft GroenLinks het voorstel gedaan voor een externe oriëntatie. Een meerderheid van de commissie SVR heeft het omarmd.

Aanleiding project Groen-Blauw

Begin 2011 is gestart met het project Groen-Blauw. De aanleiding voor dit project was het project-MER bestemmingsplannen Delft Zuidoost, dat beschrijft dat de geplande ontwikkelingen in Delft Zuidoost mogelijk zijn op voorwaarde dat het gemeentelijk beleid op het gebied van water, ecologie en duurzaamheid wordt uitgevoerd. Tijdens de behandeling van het project-MER in de gemeenteraad werd naar aanleiding van het project-MER gevraagd om integrale oplossingen voor de water- en groenopgave voor het gehele gebied uit te werken, ten behoeve van het opstellen van bestemmingsplannen. Dit om te voorkomen dat deelplannen worden vastgesteld zonder dat het integrale overzicht behouden blijft.

Resultaat tot nu toe

In het project Groen-Blauw hebben gemeente en hoogheemraadschap samen met ontwikkelaars, bewoners en eigenaren in het gebied een manier gevonden om alle wensen en noodzakelijke ingrepen op het gebied van groen en water inzichtelijk te krijgen. Delft Zuidoost heeft met de komst van nieuwe ontwikkelingen en dichte bebouwing meer groen en water nodig. Sommige maatregelen worden nu al uitgevoerd, andere oplossingen zijn opgenomen in plannen voor de komende tijd of zijn klaar om meegenomen te worden als er kansen zijn om ze uit te voeren. De oplossingen zijn vastgelegd op de kansenkaart Groen-Blauw voor Delft Zuidoost. Alle resultaten van het project zijn beschreven in het eindrapport Groen-Blauw, dat door het college is aangeboden aan de raadscommissie Spoorzone Verkeer en Ruimte en nu op de agenda van de procedurevergadering van aanstaande donderdag staat.

Vervolg

GroenLinks vindt dat er nu een prachtig rapport ligt met concrete maatregelen om de groen- en wateropgave in Delft Zuidoost integraal op te lossen. Een kans voor Delft. De volgende stap is dat de maatregelen in het vervolgtraject gerealiseerd worden. Daarover wil GroenLinks graag verder praten met de projectpartners in een bijeenkomst van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.