Gedrag studenten

Er zijn studentenhuizen in verschillende buurten van Delft die voortdurend overlast veroorzaken bij hun buren. Deze huizen ondermijnen de leefbaarheid van de buurt zowel voor omwonenden, waaronder ook medestudenten. Bij veel huizen is het stadium om in gesprek te gaan gepasseerd. Dit komt naar voren bij een gesprek van de raad met omwonenden van onder andere Wippolder, en in eerdere gesprekken van de fractie met buren van studentenhuizen. Sommige huizen feesten ook doordeweeks tot diep in de nacht en reageren niet op de bezwaren van hun buren.

Bemiddelingsteam

In sommige gevallen is deze situatie te schrijnend geworden. Daarom vindt GroenLinks dat we niet meer van deze omwonenden moeten vragen om zelf in gesprek te gaan en studenten op hun gedrag aan te spreken. De gemeente heeft in reactie hierop laten weten, dat het zelf contact opnemen met buren over overlast geen regel is en heeft toegezegd om de communicatie hierover te verbeteren.

GroenLinks stelt voor om een team samen te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de studentenhuizen, studentenverenigingen, huiseigenaren en vrijwilligers (afgestudeerden of getrainde burenbemiddelaars) uit de buurt, de wijkagent en een mediator of welzijnswerker. Een soort bemiddelingsteam waar bewoners hun melding kunnen doen, die er voor de bewoners op af gaat en de woonoverlast meldt. De politie hoeft dan ook minder vaak te worden ingeschakeld.

Buurtconvenant

GroenLinks wil dat de gemeente het initiatief neemt om met elkaar een buurtconvenant of Delfts Sociaal Contract op te stellen met duidelijke gedragsaanwijzingen om de overlast te beperken. Spreek bijvoorbeeld tijden af waarin er geluidsoverlast beperkt wordt en dat troep wordt opgeruimd. Kijk verder wat de problemen zijn (zowel bij de studenten als de omwonenden) en hoe die opgelost kunnen worden. Leg de onderling overeengekomen afspraken vast in het convenant of contract.

Woonoverlast aanpakken

Overigens is woonoverlast iets dat op veel meer plekken speelt in de stad, niet alleen rond studentenhuizen. Het gaat er GroenLinks om dat we de woonoverlast aanpakken, die bewoners met hun gedrag veroorzaken ongeacht wie dat zijn. In Delft is dit daarom in de APV met artikel 2:63 geregeld. Dit betekent dat huiseigenaren en woningcorporaties gedragsaanwijzingen kunnen opnemen in het huurcontract. Als er stelsematig sprake is van woonoverlast door buren kan er door deze regeling juridisch tegen opgetreden worden.

GroenLinks tegen ontkamering

GroenLinks is tegen ‘ontkamering’ zoals het CDA en Onafhankelijke Delft voorstellen. We vinden het belangrijk dat studenten die in een studentenhuis wonen hun verworven recht hiervoor behouden en niet op straat komen te staan. Studenten die wel goed samen leven met hun buren mogen hier niet de dupe van worden.