De Delftse gemeenteraad in coronatijden

Sinds de coronamaatregelen is er één fysieke raadscommissievergadering geweest. Met één raadslid per fractie en steeds twee stoelen tussenruimte debatteerde de raad met het college over de aanpak van de coronacrisis in Delft. In de daaropvolgende raadsvergadering werden in aanwezigheid van twee raadsleden alleen de hamerstukken afgedaan. Nu pakt de raad langs digitale weg de oude draad weer op.

De afgelopen maand stond voor iedereen het coronavirus centraal en was het belangrijk om daar ook als raad de focus op te leggen. Belangrijkste aandachtspunt voor GroenLinks, maar eigenlijk voor vrijwel alle raadsfracties: treft de gemeente de juiste maatregelen om verdere besmetting in te dammen en worden de mensen die extra kwetsbaar zijn in deze tijd goed ondersteund.

De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal, maar sommige groepen worden extra hard getroffen. Allereerst natuurlijk de mensen die in aanraking komen met de ziekte zelf en de gevolgen daarvan ondervinden. Die verdienen alle zorg en aandacht. Daarnaast de mensen voor wie opeens hun inkomen volledig wegvalt - ondernemers, zzp’ers, kunstenaars. Verder de kinderen die opeens thuis zitten, waarbij niet ieder kind ouders heeft die gemakkelijk de onderwijstaak overnemen; we spraken over huiselijk geweld, over mensen in de dagopvang, daklozen en over nog veel meer groepen mensen die allemaal op hun eigen manier worden getroffen en opnieuw een weg moeten vinden.

In heel korte tijd is de gemeente in staat geweest om voor deze groepen te kijken wat er speelt en op welke manier op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen. Het blijft de komende tijd aandacht vragen, ook van de gemeenteraad, om dit goed in de gaten te houden en extra in te springen waar nodig.

Oude draad

Na een maand met de pure focus op corona pakt de raad de komende maand de oude draad weer op, maar dan wel digitaal. Iedere week zijn er weer commissievergaderingen, we starten weer op met beeldvorming. Alles digitaal, iedereen vanuit huis achter zijn/haar computer (dankzij een wetswijziging kan de gemeenteraad vanaf nu ook digitaal stemmen).

Omdat digitaal vergaderen veel inspannender is dan wanneer je met elkaar in de raadszaal zit, heeft de raad besloten om de vergaderingen maximaal twee uur te laten duren. Dat vraagt terughoudendheid met het agenderen van stukken en beknoptheid in de bijdragen in het debat.

GroenLinks vindt het erg belangrijk dat de raad doorgaat met het behandelen van voorstellen, want de wereld staat niet stil. Onderwerpen die twee maanden geleden actueel waren, werden even naar de achtergrond gedrukt, maar zijn daarmee niet minder actueel. Er zijn vraagstukken die om een oplossing vragen en door zaken uit te stellen zouden de effecten van de coronacrisis alleen maar sterker worden.

Solidariteit en duurzaamheid

Wel gebeurt er iets met de mindset waarmee in de samenleving naar dingen wordt gekeken. Meer dan ooit stellen we ons in deze tijd de vraag: “In wat voor een wereld willen wij leven?”. Er wordt een extra beroep gedaan op solidariteit naar mensen die door onheil worden getroffen, we worden ons bewust van de kwetsbaarheid van ons ecosysteem, we ervaren het genoegen van schone lucht… En als de coronacrisis zo ingrijpt op ons leven, wat betekent dat dan voor de klimaatcrisis?

GroenLinks voelt zich extra gesterkt in haar visie die gestoeld is op solidariteit, groen en duurzaamheid. Nog meer dan voorheen, en ook bij alle financiële steunmaatregelen die nu worden getroffen, kijkt GroenLinks met die bril naar wat gedaan moet worden. Er ligt een belangrijke taak bij de politiek om, samen met inwoners en ondernemers van Delft, vanuit die visie te blijven bouwen aan de stad van de gezonde toekomst.