Begroting Delft is vastgesteld

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad de begroting 2016 – 2019 vastgesteld. Er was brede steun. Alle partijen, behalve Onafhankelijk Delft en SP, stemden voor de begroting en de aanpassing van de belastingtarieven. De begroting bevat een extra bezuiniging circa 3 miljoen euro. Dit komt bovenop de circa 70 miljoen euro die sinds 2010 is bezuinigd.

De afgelopen weken is er intensief over de begroting en de toekomst van Delft gesproken. In de begrotingscommissie Sociaal Domein heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen in Delft en daartoe twee moties ingediend. De eerste is een motie die het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) betreft. Het ISR is van groot belang voor de kwetsbare inwoners in de stad en GroenLinks hecht zeer aan de functie die het ISR vervult. Volgens het college kan integratie van het ISR in Delft voor Elkaar een bezuiniging opleveren. De motie die GroenLinks samen met diverse andere fracties heeft ingediend en unaniem is aangenomen, pleit voor een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden van het integreren van het ISR in Delft voor Elkaar. Volgend jaar wordt duidelijk of het kan, of niet.

Op verzoek van de raad heeft het college uitgezocht hoeveel mensen zijn gedupeerd door de onredelijke landelijke Fraudewet, die niet verwijtbaar gedrag of nalatigheid bestraft als fraude. Bij de begroting heeft GroenLinks een motie ingediend, die ervoor zorgt dat de boetes die onterecht zijn opgelegd worden terugbetaald. Alleen Stip en VVD stemden tegen.

Het voorstel voor een revolverend fonds in het Sociaal Domein dat GroenLinks eerder deed, is ingetrokken na de toezegging van het college om partijen te stimuleren om innovatieve en preventieve projecten te starten met medefinanciering door externe partners (zoals fondsen en zorgverzekeraars). 

De discussie in de begrotingscommissie Economie, Financiën en Bestuur leverde veel moties op. Wat GroenLinks in de disussie verbaasde was de fixatie van veel fracties op de OZB-tarieven. GroenLinks vindt dat Delft eerst maar weer eens financieel gezond moet worden voordat de OZB verlaagd wordt. Dat is echt stap 1. Als dat het geval is, kijken we wat het stadsbestuur te doen staat. Delft heeft tenslotte zo’n 73 miljoen bezuinigd, deels ten koste van waardevolle voorzieningen en kwetsbare groepen en maar voor 2,5 miljoen aan lastenverzwaring doorgevoerd. Wij hebben op dit moment matig zicht op de maatschappelijke effecten van de bezuinigingen. Het zou kunnen dat we daar iets aan willen doen. GroenLinks vraagt zich af hoeveel zin het heeft om nu over het graf te regeren en al besluiten te nemen die ook heel goed genomen kunnen worden door de gemeenteraad die op dat moment de stad bestuurt. 

Op verzoek van de hele raad onderzoekt het college of er een precarioheffing op kabels en leidingen kan komen. Als dat kan, moet het college de opbrengst gebruiken om de voorgestelde hondenbelasting te schrappen en met het restant Delft sneller financieel gezond maken.