Wonen voor iedereen

Wonen voor iedereen

Delft is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Er is een grote vraag naar koopwoningen en woningen in de vrije huursector. Maar er dreigt een toenemende tweedeling tussen buurten waar vooral lagere inkomens wonen en buurten met midden- en hogere inkomens. GroenLinks vindt dat er voldoende woningen beschikbaar moeten blijven voor de inwoners met een laag- en midden inkomen. Ook voor studenten moet er voldoende studentenhuisvesting worden aangeboden, zowel zelfstandig als onzelfstandige kamers, door professionele organisaties zoals de DUWO. GroenLinks wil graag een eerlijke kans voor iedereen om snel een betaalbare woning te kunnen vinden.

Er is flink wat werk aan de winkel om de kwaliteit van buurten en wooncomplexen op peil te houden, zeker omdat we de stad ook willen verduurzamen. Wijken zoals Tanthof, Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk vragen extra aandacht. De Tanthof vergrijst en moet daar beter op worden toegerust. Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk mogen een meer divers woningaanbod krijgen. En op nieuwe locaties willen we ook voldoende sociale woningbouw hebben. Daarom moet 30% van de nieuwbouw betaalbaar zijn voor de laagste inkomens en 20% voor de inkomens tot modaal.

Er zijn meer woningen nodig in Delft. GroenLinks Delft wil dat juist als er meer mensen in de stad komen, er nog steeds voldoende groen beschikbaar is. Dat betekent dat extra woningen niet op ons bestaande groen gebouwd wordt, maar in de plaats moeten komen van kantoren of andere gebouwen die niet meer nodig zijn.

 

A Home for Everyone

 

Delft is an attractive place to live. Both owner-occupied and private sector rental properties are in high demand. The gap between predominantly high and average-income neighbourhoods and predominantly low-income neighbourhoods is widening. GroenLinks believes that a sufficient number of homes should be available for inhabitants with low to average incomes. Professional organisations such as DUWO need to provide students with sufficient independent and shared accommodation. GroenLinks wants everyone to get a fair chance to quickly find an affordable home.

 

A lot needs to be done to maintain the quality of neighbourhoods and housing estates, especially while we create a more sustainable city. Areas such as Tanthof, Voorhof, Buitenhof and Kuyperwijk require extra attention. Tanthof must be equipped to suit the needs of its ageing population. Voorhof, Buitenhof and Kuyperwijk should offer more diverse types of housing. At designated locations we want to see sufficient social housing developments. This is why 30% of new homes must be affordable for the lowest income groups and 20% for the average income and under.

 

Delft needs more housing. As more people move into the city, GroenLinks Delft wants to make sure enough green spaces remain. This means that new homes won’t be built on existing green spaces but should instead replace offices and other buildings that have lost their purpose.

Ben je nieuwsgierig naar ons hele programma?

Programma 2018-2022