Vrachtverkeer vernielt kwetsbare, historische binnenstad

De historische binnenstad van Delft is kwetsbaar voor zwaar verkeer. Duidelijke regels voor toelating van zwaar (bouw)verkeer en handhaving van die regels zijn noodzakelijk. Juist daar schort het nu aan.

Bewoners van de historische binnenstad in Delft ervaren steeds meer overlast van vrachtwagens – van o.a. aannemers. Het vrachtverkeer is een probleem, omdat vrachtwagens door hun afmetingen in de smalle straten een gevaar zijn voor voetgangers en fietsers. Ook veroorzaken de zware vrachtwagens schade. Ze veroorzaken schade aan de verharding, stoepen en bruggen in de monumentale binnenstad (en herstel van deze schade kost de gemeente veel geld!). Bovendien veroorzaakt het zware vrachtverkeer trillingen in de ondergrond, die weer tot schade leiden aan de vele oude op gemetselde stroken gefundeerde ("op staal gefundeerde") huizen.

Voor het grootste gedeelte van de binnenstad geldt voor het vrachtverkeer een maximale breedte van 2,20 meter en een maximale lengte van 10 meter. Op de gemeentelijke website is te lezen dat de wegen geschikt zijn voor gewichtsklasse 30 (maximale aslast 10 ton). GroenLinks hoort van bewoners in de binnenstad dat er in de praktijk niet wordt gehandhaafd en vindt deze situatie onverantwoord en verkeersonveilig.

Uit antwoorden op onze technische vragen aan de gemeente blijkt dat de handhaving van de toegangsregels voor vrachtverkeer een gezamenlijke taak is van politie en gemeentelijke toezichthouders. De lengte- en breedtebeperking moet voor iedereen (bewoners, aannemers, vervoerders) zichtbaar zijn op straat door borden. Alleen dan kan er gehandhaafd worden. De gemeente heeft echter recent, na vragen van bewoners,  geconstateerd dat de bebording niet volledig sluitend is. Tot dat de bebording met verkeersbesluiten wel goed geregeld is, wordt er niet gehandhaafd.

Dat is bijvoorbeeld heel vervelend voor omwonenden aan het Rietveld, waar de aannemer gebruik maakt van grote, zware vrachtwagens met kranen en betonmolens. Dagelijks ervaart een groep bewoners de overlast aan den lijve, maar de gemeente zegt niets te kunnen doen. Volgens de gemeente kunnen in een omgevingsvergunning geen beperkingen ten aanzien van het bouwverkeer worden opgenomen en kan dit slechts worden geregeld door een verkeersbesluit. Het is wel  vreemd dat in de concept omgevingsvergunning voor de verbouwing van het voormalig artillerie depot op de Paardenmarkt wel mededelingen over de beperkingen op bouwverkeer staan. Zo staat er bijvoorbeeld in dat er voor het gebruik van zware en/of bijzondere transportmiddelen contact moet worden opgenomen met de politie.

GroenLinks wil graag dat de beleidsregels worden bijgesteld en dat het voor alle chauffeurs duidelijk is wat de regels zijn. We moeten voorkomen dat de oude historische binnenstad door zwaar (bouw)verkeer wordt vernield.