Voorontwerp Tanthof

In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is het voorontwerp bestemmingsplan Tanthof besproken. GroenLinks is niet overtuigd van een aantal keuzes die het college daarin maakt.

Toekomstgericht bestemmen

Het voorontwerp bestemmingsplan loopt vooruit op toekomstgericht bestemmen. Daar is GroenLinks het mee oneens. Bijna een jaar geleden stuurde het college de gemeenteraad een brief waarin werd aangekondigd dat het college bepaalde kaders wil herijken met het doel de bouw te stimuleren. Wij volgen dat proces kritisch, omdat het kaders zijn die de raad de afgelopen jaren met goede redenen heeft vastgesteld. De herijkte kaders zijn er nog niet, maar worden nu blijkbaar wel al toegepast in dit bestemmingsplan. Dat is de verkeerde volgorde wat ons betreft.

Groene ruimte minder goed beschermd

Het toekomstgericht bestemmen mondt uit in het mogelijk maken van relatief kleine wensen waar GroenLinks achter staat, zoals: extra uitbreidingsruimte voor winkels, het mogelijk maken van liften, gemeenschappelijke entrees ten behoeve van de Woonservicezone en het toestaan van buitenschoolse opvang bij sportclubs. Maar het betreft ook ingrijpender zaken.

De bestemming ecologische zone komt in dit bestemmingsplan niet meer voor. Een toelichting wordt niet gegeven, de bestemming is verdwenen en nu groen geworden. De bestemming groen kent ook een afwijkingsbevoegdheid voor parkeren. De wethouder liet al weten tientallen extra parkeerplaatsen mogelijk te gaan maken in het groen in het ontwerpbestemmingsplan (de volgende stap in de procedure). 

Contrast Delft Zuidoost - Delft Zuidwest

Wat een schril contrast. In Delft Zuidoost is een GroenBlauw project opgezet, op aandringen van bewoners en raad, om ervoor te zorgen dat dit deel van Delft met de komst dichte bebouwing leefbaar blijft, dat wil zeggen er voldoende groen en water is. In Delft Zuidwest wordt de groene ruimte omgevormd tot parkeerplaatsen.

Witte vlek

De plankaart bij het bestemmingsplan kent een witte vlek, dat wil zeggen een deel van de plankaart heeft geen bestemming. Het gaat om een stuk grond ten westen van de Laan der Verenigde Naties, nabij het Uilenbosje. In het bestemmingsplan staat hier niets over vermeld. Maar veel bewoners van de wijk maken zich zorgen. Men is bang dat er een MacDonalds of een ander bedrijf komt dat veel verkeer aantrekt op dit perceel dat vlakbij de toerit tot de (verlengde) A4 ligt. Dit stuk grond is volgens de gemeente nog steeds bedoeld voor projectontwikkeling, maar door de slechte marktomstandigheden zijn er geen uitgewerkte bouwplannen voor deze locatie. Hiervoor wordt later een postzegelbestemmingsplan gemaakt. GroenLinks wil deze witte vlek groen inkleuren en groen bestemmen – op deze plek is het een mooie buffer tegen geluid en vervuiling van de A4.