Medio 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Naast de ruimtelijke facetten heeft de nieuwe wet ook een grote sociale component met aspecten als zorg, leefbaarheid en sociale cohesie.

In een visie op de implementatie van de wet heeft het college op hoofdlijnen aangegeven welke doelstellingen en uitgangspunten de gemeente wil hanteren voor het invoeren van de wet in Delft. De implementatie is besproken met partners uit de stad, de regio en de leden van de raadscommissie. De input van alle bijeenkomsten is verwerkt in een definitieve Visie op de implementatie van de Omgevingswet in Delft. Deze notitie is in de commissie Ruimte en Verkeer van 30 augustus besproken.

De Omgevingswet biedt een prachtige kans om samen met alle inwoners weer eens na te denken waar we met Delft naartoe willen als het gaat om de invulling van de fysieke ruimte. En daar zou de notitie van het college over moeten gaan - hoe gaat Delft dat doen. Hoe wordt de stad daarbij betrokken?

De bijeenkomsten over de Omgevingswet, met de stad en met de raad, waren tot nu toe  interactief, maar echt over de inhoud van een omgevingsvisie of een omgevingsplan werd nauwelijks gesproken. Dat was misschien ook nog iets te vroeg. Maar wanneer doen we dat dan wel? En hoe gaat het college dat organiseren? Dat zou eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk moeten zijn in een notitie over de invoering van de Omgevingswet. Helaas is het college daar nog vaag over. Dat is misschien niet voor niks, want het huidige college heeft bij een aantal recente ontwikkelingen nagelaten om die betrokkenheid te organiseren. De Lidl in de Kruisstraat is daar een voorbeeld van.

Al met al hadden we meer verwacht van een visie op de implementatie. Zo missen we bijvoorbeeld een heldere visie op handhaving. Want de handhaving gaat straks een belangrijke rol spelen. We streven immers naar ruime kaders en minder regels. GroenLinks vraagt er continue aandacht voor.

Ook missen we een helder verhaal over de digitale hobbels die nog te nemen zijn. Is de gemeente Delft klaar voor dat ene (digitale) loket, en nog belangrijker: kan de gemeente straks voldoen aan de vraag naar actuele informatie?

Verder is het zaak om over de grenzen van de gemeente heen te kijken en samen met de buurgemeenten te werken aan een regionale omgevingsvisie. Wie daarbij aanhaken is helaas nog niet bekend.

Het is ook zeer wenselijk dat er, naast regeltjes en handhaving, aandacht is voor zorg, welzijn, leefbaarheid en sociale cohesie. Die aspecten ziet GroenLinks graag uitgewerkt vanuit het perspectief van het Sociaal Domein, maar natuurlijk ook van Verkeer, Milieu, Ecologie, enz.

Het college gaat ons in november weer bijpraten over de invoering van de Omgevingswet. GroenLinks wil dan zeker helderheid over de volgende zaken:

  • Het allerbelangrijkste: hoe wordt de participatie geregeld?
  • Welke communicatiestrategie wordt daarbij gevolgd?
  • Wat is de stand van zaken met betrekking tot het ict-project?
  • Welke buurgemeenten werken met ons samen, en hoe?
  • Op welke manier wordt straks de handhaving geregeld?

GroenLinks vindt dat de komende maanden vaart moet worden gemaakt met de participatie van de stad. En dan niet via de lijntjes naar de gebruikelijke betrokkenen, maar via de inbreng van een zo breed mogelijk deel van de Delftse samenleving. Niet iedere buurt in Delft heeft dezelfde participatiegraad. Toch moet iedereen de gelegenheid krijgen zich te mengen in de discussies over de fysieke ruimte. De gemeente is op de goede weg met het inhuren van een participatiedeskundige. Succes!