Niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen

Bij de behandeling in de raad van de Delftse woonvisie heeft GroenLinks ervoor gepleit dat er voldoende betaalbare woningen moeten zijn en blijven. Er moeten voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor mensen met een laag inkomen en mensen met een laag vrij besteedbaar inkomen. Dit laatste gebeurt bij mensen die (tijdelijk) net iets meer verdienen dan de huurtoeslag. Met het wegvallen van deze toeslag valt een deel hiervan flink terug in vrij besteedbaar inkomen, omdat ze de hogere huurlasten zelf moeten opbrengen. Juist onder deze groep komt relatief veel armoede voor. Onze motie ‘Niemand in de knel met genoeg betaalbare woningen’ beoogt dit en is in de raad van 1 december aangenomen.

Voldoende sociale huurwoningen voor mensen met zorg
GroenLinks kijkt kritisch of  er voldoende sociale huurwoningen blijven in Delft Het aantal mensen dat in een instelling, verzorgingshuis, verpleeghuis of beschermde woonvorm woont neemt flink af. Dit betekent dat steeds meer mensen een eigen woning nodig hebben. Een vraag van GroenLinks is of de woonvisie hier wel voldoende rekening mee houdt. Uit de beantwoording blijkt dat dit wel in de prognoses is meegenomen. De verwachting is dat steeds meer ouderen in een koopwoning wonen en minder aangewezen zijn op sociale huurwoningen. GroenLinks blijft dit kritisch volgen. We vinden het ook belangrijk dat er voldoende plekken voor beschermd wonen komen om de afname van het aantal plekken in een instelling op te kunnen vangen. Voor de doorstroming moeten er ook voldoende sociale huurwoningen zijn voor de mensen die uit de beschermde woonvorm naar een eigen woning gaan.

Evenredige spreiding in de regio en in de wijken
GroenLinks Delft is voor een evenredige spreiding van het woningaanbod in de regio. Hierover moeten harde afspraken gemaakt worden met de gemeenten in de regio om er samen voor te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. De huidige plannen van 3000 meer sociale huurwoningen in de regio zijn daarvoor niet genoeg. Wethouder de Prez kondigt aan dat in de regionale woonvisie staat dat er 12.000 meer sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden door de gemeenten. We zijn hier benieuwd naar. Dankzij een motie die de PvdA samen met GroenLinks heeft ingediend wordt bij nieuwbouw een aanzienlijk deel aan sociale en vrije sector huurwoningen gebouwd in de wijken waar nog weinig huurwoningen zijn om hier meer balans in aan te brengen over de wijken van Delft.

Woonwensen ouderen en jongeren
Door met een meerderheid te stemmen voor een motie van het CDA en de SP worden ouderen betrokken bij het maken van een innovatief plan voor ouderenhuisvesting. In de commissie heeft GroenLinks de Wethouder gevraagd om ook eens met werkende jongeren  met een afgeronde mbo-opleiding in gesprek te gaan over hun woonwensen. Deze jongeren hoppen van het ene naar het andere flex-contract en kunnen daardoor moeilijk hun vaste lasten betalen. Zo veel aandacht er is voor studentenhuisvesting zo weinig aandacht is er voor jongerenhuisvesting in de woonvisie.