Mobiliteit van de toekomst

In de raadsvergadering van 28 januari is het Mobiliteitsplan Delft 2040 vastgesteld. Hierin staat hoe we Delft in de komende jaren gaan inrichten op het gebied van verkeer en vervoer. Het plan sluit heel goed aan bij de ideeën van GroenLinks. Het plan komt met antwoorden op belangrijke mobiliteitsvraagstukken in Delft rondom verduurzaming, vergroening en gelijkwaardigheid; precies de dingen waar wij voor staan.

Voorrang voor en voetganger en fietser

De fietsers krijgen een fijnmazig netwerk van fietspaden, zodat er veel opties zijn om van A naar B te gaan. Op verzoek van GroenLinks wordt dit netwerk nog verder uitgebreid. Iedereen kan straks overal een route kiezen diegene zelf het fijnst vindt; snel en direct of rustig en groen. Daarnaast voorkomt dit drukte en opstoppingen op de fietspaden. Voor voetgangers worden, dankzij een amendement van GroenLinks en anderen, wandelroutes gekoppeld aan groenstructuren. We willen duidelijke routes naar het groene buitengebied en we willen een mooie wandeling kunnen maken langs de singels om de binnenstad.

Binnen de bebouwde kom rijden autos via een beperkte hoofdstructuur van wegen. Op deze wegen wil GroenLinks in principe een maximale snelheid van 30 km per uur. Alleen op wegen die een groter gebied ontsluiten, wordt 50 km per uur toegestaan als maximale snelheid. Dit leidt tot enorme verbetering van de luchtkwaliteit, de geluidshinder en de veiligheid. Door een amendement van GroenLinks wordt voortaan buiten de bebouwde kom, in de Kerkpolder en Delftse Hout, maximaal 30 km per uur gereden. De wegen worden in deze gebieden zo ingericht dat voetgangers en fietsers voorrang krijgen van autos. Fietsers en voetgangers krijgen op deze manier ook in de recreatiegebieden alle ruimte.

Beter openbaar vervoer

Daarnaast streven we naar een sterke verbetering van het openbaar vervoer. Delft krijgt een frequent openbaar vervoer op hoofdassen, aangevuld door lokale bussen en vraagafhankelijk vervoer waar nodig. Later kunnen misschien ook zelfrijdende vervoermiddelen worden ingezet. Dit systeem wordt uitgebreid met deelmobiliteit. Deze nieuwe vorm van vervoer kent vele vormen: deelfietsen en steps voor de laatste meters, scooters voor de regio en deelautos voor de langere afstanden. Hierdoor kan iedereen simpel op hun bestemming komen, neemt het autobezit af en ontstaat er meer ruimte op straat.

Openbare ruimte beter benutten

Het creëren van meer ruimte op straat is een van de hoofdpunten in het Mobiliteitsplan. Als meer auto’s geparkeerd worden aan de randen van de wijk, ontstaat er in de wijk ruimte voor andere functies op de openbare weg: meer groen, meer bankjes, meer speelruimte en meer plek voor het stallen van fietsen. Hierdoor wordt de leefomgeving aantrekkelijker en wordt het fijner om op straat te zijn. Dit versterkt buurten en creëert een grotere sociale samenhang. Dit is ook de reden voor GroenLinks om het Autoluw+ gebied in de Binnenstad uit te breiden.

Het wordt fijner om op straat te zijn.

Duurzame mobiliteit

Tot slot richt het Mobiliteitsplan 2040 zich op het verduurzamen van onze mobiliteit. Vervuilende auto’s en brommers verdwijnen langzaam uit het straatbeeld. Het transporteren van goederen gebeurt met voertuigen die de eindlocatie beter kunnen bereiken; geen vrachtwagens in de Binnenstad. Aan de rand van de stad worden logistieke overslagpunten ingericht waar spullen van grote vrachtwagens worden overgeladen op kleinere, schone voertuigen.

De komende jaren worden uitvoeringsplannen gemaakt op basis van het Mobiliteitsplan Delft 2040. Aan het eerste uitvoeringsplan wordt al gewerkt. De eerste stap naar de mobiliteit van de toekomst.