Kadernota 2013

In de vergadering van 13 juni heeft de raad de Kadernota besproken. De nota geeft inzicht in de actuele financiële situatie van de gemeente en bevat voorstellen als opmaat naar de begroting. De reactie van GroenLinks spitste zich toe op werk, de investeringen in kenniseconomie, de zorg en de bezuinigingen.

Werk GroenLinks is heel blij met de nadruk in de Kadernota op wat GroenLinks noemt, de wederkerigheid van de kenniseconomie. De afgelopen jaren hebben we er steeds op gehamerd dat de focus op de kenniseconomie banen moet opleveren voor álle Delftenaren, op álle opleidingsniveaus. Meer werk dus. Niet alleen kenniswerk, maar ook werk in de kinderopvang, zorg, horeca en groen. Na de zomer komt het college met een actieplan waarin integraal vanuit arbeidsmarkt, economie en onderwijs ingezet wordt op werkgelegenheid. In een motie, die is ingediend met PvdA, D66, CDA en Stip, is het college opgedragen extra aandacht aan het voorkomen van jeugdwerkeloosheid te besteden.

Kenniseconomie De Kadernota stelt voor jaarlijks € 1,25 miljoen voor de kenniseconomie vrij te maken. Omdat onduidelijk is hoe dit geld over de verschillende projecten is verdeeld, hebben we het college om meer inzicht gevraagd, alvorens ons fiat te geven. Bij de begroting zal het college inzicht geven in de verdeling van het budget en de vorm van financiering (subsidiëren, lenen, revolverend fonds, etc.). 

Decentralisaties  Door de decentralisaties van de jeugdzorg en de AWBZ, en de invoering van de participatiewet zullen er nog flinke rijksbezuinigingen op Delft af komen. De precieze hoogte van die bezuinigingen is nog niet bekend, maar dat er zeer veel bezuinigd zal moeten worden is duidelijk. GroenLinks vindt het dan ook goed dat Delft luid en duidelijk aan Den Haag laat weten dat de bezuinigingsopgave te hoog is en te snel doorgevoerd wordt, vandaar dat we samen met de SP en Onafhankelijk Delft een motie hebben ingediend die het college opriep publiekelijk afstand te nemen van de grote bezuinigingen op de zorg ingegeven door het kabinet van VVD en PvdA. De motie kreeg alleen steun van Leefbaar Delft. 

Ondertussen bereid Delft zich voor op de decentralisaties. Het zal goedkoper en anders moeten. Door slimmer inkopen, door samenwerking van instellingen en van gemeenten, door meer inzet van vrijwilligers. En ook door versobering. Wat GroenLinks betreft verwordt versobering niet tot een botte bezuiniging, die ten koste gaat van het zelfstandig functioneren en deelnemen aan de samenleving. De kwetsbaren moeten altijd op de zorg van de gemeente kunnen rekenen. Daarop zullen we het beleid beoordelen.

Vrijwilligers en regiegemeente GroenLinks gelooft in mensen/organisaties/vrijwilligers die zelf het initiatief nemen en wil hen ruimte geven. Het gaat daarbij dus niet om het over de heg gooien van verantwoordelijkheden, maar om ruimte geven (loslaten) en ondersteunen in kennis en praktische zaken. Hierbij hoort een gemeente die initieert, faciliteert, meewerkt aan de oplossing van problemen van mensen en zelfredzaamheid stimuleert. Een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen nooit laat vallen.

Bezuinigingen Bij de komende begroting moet nog € 10 miljoen aan bezuinigingen worden ingevuld voor 2014. Naast een extra bezuiniging van 40 miljoen euro, waarmee de totale bezuinigingsopgave oploopt tot 85 miljoen euro. Hoe de gemeente de extra bezuiniging gaat invullen, wordt bekend wanneer de gemeenteraad in november de Programmabegroting 2014-2017 vaststelt. Het vet is nu echt van de botten. Keuzes zullen voorliggen. Waarbij zich een vreemde tegenstelling voordoet. Enerzijds wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie en woningen voor kenniswerkers. Anderzijds kan de woonaantrekkelijkheid van Delft flink onder druk komen te staan door bezuinigingen op allerhande voorzieningen. De expats hebben onlangs bijvoorbeeld laten weten Delft juist aantrekkelijk te vinden door alle voorzieningen op het gebied van zorg en cultuur en door het groene en kindvriendelijke karakter van de stad. 

Samenspraak Het college stelt dat het geen nieuwe onderwerpen aandraagt voor beginspraak, omdat het college de samenwerking met partijen aan het begin van (beleids- en uitvoerings-)programma’s vanzelfsprekend vindt. GroenLinks vindt inderdaad dat het veel beter gaat dan een aantal jaar geleden. Maar om nou te zeggen, dat het betrekken van burgers en organisaties in het DNA van het college zit…….daarvoor horen we uit de stad nog te vaak andere geluiden (bijvoorbeeld uit de Bomenwijk). Daarom willen we blijvend inzicht in hoe burgers en organisaties worden betrokken bij beleidsvorming. Niets meer, niets minder. Het college heeft toegezegd dat in nota’s waar dat relevant is een paragraaf wordt opgenomen waarin staat wat er is gebeurd op het gebied van inspraak en participatie.Zo kan de raad tenminste controleren wat het college doet of niet doet.