Informateur biedt eindrapportage aan

Marijke Vos heeft haar eindrapportage als informateur aangeboden. Op uitnodiging van de fractie van GroenLinks heeft ze de afgelopen week mogelijkheden verkend voor een nieuwe coalitie voor Delft.

De opdracht aan de informateur was om een advies uit te brengen over de samenstelling van een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad: een coalitie voor de hele stad. Zij heeft haar advies uitgebracht op basis van gesprekken met alle fracties in de raad én haar inschatting van de kans op een succesvolle samenwerking, zowel inhoudelijk als qua bestuursstijl.

Bevindingen

De informateur heeft met alle fracties gesproken over de opgaven voor de stad, de duiding van de verkiezingsuitslag en de eigen wensen ten aanzien van samenstelling college en deelname aan een college. Ze heeft de gesprekken als positief ervaren. Alle fracties tonen zich zeer betrokken bij de stad en willen verantwoordelijkheid dragen, in het college en in de raad.

Delft is een mooie stad, met grote maatschappelijke opgaven, die breed worden gedeeld. Alle fracties benadrukken het belang van het verbinden van de stad en tegengaan van tweedeling. Ook benadrukken alle fracties het belang van een transparante en verbindende bestuursstijl. De noodzaak om in te zetten op een sterke samenwerking met de stad en de regio wordt breed gedragen, evenals aandacht voor het verder financieel herstel van Delft.

Alle fracties vinden een brede coalitie wenselijk. Zij noemen het belang van draagvlak in de stad, zowel waar het gaat om het verenigen van verschillende denkbeelden en visies, als de verbinding met verschillende achterbannen, kiezers en wijken in de stad. Ook vinden fracties een brede coalitie gewenst om grote stappen te zetten op vier essentiële uitdagingen voor Delft: verduurzaming; de groei van de stad in goede banen leiden; zorg en ondersteuning; werkgelegenheid, armoede en economie.

Advies voor coalitie

Bij het advies voor een mogelijke coalitie heeft de informateur meegewogen dat een coalitie voldoende steun heeft in de raad, en voldoende draagvlak en verbinding in de stad. Ook moet sprake zijn van een stabiele coalitie die in staat is, op basis van een gedeelde visie en gemeenschappelijk programma, de komende vier jaar grote stappen te zetten in de maatschappelijke opgaven waar Delft voor staat. Tot slot moet het een coalitie zijn die in een open relatie tot de raad en de inwoners van Delft vorm zal geven aan het bestuur van de stad, waarbij transparantie en verbinding kenmerkend zijn.

Op basis van de opdracht en genoemde overwegingen ziet de informateur twee coalities als kansrijk:

  • een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en CU
  • een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, SP en CU

De fractie van GroenLinks beraadt zich nu op de keuze met welke coalitie zij de onderhandelingen voor de formatie van een nieuw college wil starten.