GroenLinks positief over Kadernota

Afgelopen week werd de kadernota in de raad besproken, de nota waarin lijnen worden uitgezet voor de begroting van 2018.  Fractievoorzitter Frank van Vliet constateerde in zijn bijdrage dat Delft financieel weer uit het dal klimt en investeert in een groene en sociale stad. Onderstaand fragmenten uit die bijdrage en een toelichting bij de moties die GroenLinks heeft ingediend.

GroenLinks is positief over de kadernota. De stad krijgt de financiën weer op orde en richt haar blik voorzichtig weer op de toekomst.  We zien ruime aandacht voor de wijken die niet lekker draaien, aandacht voor mensen die ondersteuning nodig hebben, aandacht voor duurzaamheid en de transitie naar een klimaatneutrale stad. Daarmee worden goede prioriteiten gesteld.

Over de financiële situatie kunnen we met elkaar tevreden zijn, zeker als je dit vergelijkt met twee jaar geleden. Er is veel gevraagd van de mensen in Delft en van de eigen organisatie. Met deze kadernota krijgen we de basis weer op orde en ontstaat er ruimte voor investeren.

Delft wordt Groener!

Voor de energietransitie wordt een speciaal fonds aangemaakt zodat de gemeente de komende jaren de benodigde investeringen kan doen, bijvoorbeeld in een warmtenetwerk. Een onmisbare stap als Delft de klimaatdoelen van Parijs wil halen.

Ook wordt geld vrijgemaakt voor beter onderhoud van de openbare ruimte en dat is hard nodig. Het zal even duren voordat de uitstraling weer terug is op het oude niveau! Op plekken waar de straat open gaat wordt bij de nieuwe inrichting geïnvesteerd in het klimaat adaptief maken. Dat betekent minder verharding en meer groen.

GroenLinks heeft met een motie gevraagd om burgers en bedrijven hier nadrukkelijk ook bij te betrekken. Er is veel bereidheid bij mensen om bij te dragen aan de vergroening van de stad maar mensen moeten er wel op gewezen worden en uitleg krijgen. Daarbij is het logisch om samen te werken met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en De Papaver.  De motie is met ruime meerderheid aangenomen.

Als het om betrokkenheid gaat, dat geldt zeker ook voor duurzaamheid. De duurzame stad komt er alleen als gemeente, inwoners en ondernemers samen de schouders eronder zetten. Daar ligt een rol voor de gemeente: Maak het aantrekkelijk om afval te scheiden, geef handreikingen wat mensen zelf kunnen doen aan minder en schonere energie.

De kadernota zet ook in op duurzame mobiliteit. We zien investeringen in fietsparkeren, in de rode loper. We zien een visie voor de lange termijn met een grid van fietspaden op iedere 500 meter in de stad. Wat GroenLinks betreft maken we dat snel concreter! GroenLinks heeft wel twijfels bij de nieuwe auto-aansluiting bij de Martinus Nijhofflaan. Er staat een groot bedrag voor onder het mom dat dit de wijk leefbaarder maakt. GroenLinks vindt de onderzoeken daarnaar niet overtuigend.

Delft wordt socialer!

GroenLinks vindt het positief dat er ook extra investeringsruimte komt voor de basisvoorzieningen in Delft en dat dit toegevoegd is aan de investeringsagenda. Dat draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van Delftenaren. Het voorkomt ook dat mensen een beroep moeten doen op de duurdere hulp en ondersteuning. Investeren in de basisvoorzieningen leidt uiteindelijk tot besparingen in het sociaal domein.

Specifiek heeft GroenLinks samen met Christen Unie aandacht gevraagd voor de eigen bijdrage die mensen moeten betalen als zij dagbesteding hebben onder begeleiding. Voor mensen met een beperking die bijvoorbeeld op een timmer- of fietsenwerkplaats werken is dagbesteding gewoon hun werk. Zij vinden het oneerlijk dat ze moeten betalen om te kunnen werken, terwijl andere mensen met werk geld verdienen. Voor een hulpverlener eindelijk iemand bereid gevonden heeft om hulp te aanvaarden in de vorm van begeleiding, werkt een eigen bijdrage als een boemerang. Op verzoek van GroenLinks gaat het college verkennen of het financieel haalbaar is om de eigen bijdrage voor begeleiding en dagbesteding helemaal af te schaffen.

Ook gaat het college een visie ontwikkelen op onderwijs in de stad, op basis van een motie die GroenLinks mee heeft ingediend met PvdA. Hoewel formeel alleen onderwijs-huisvesting een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, is onderwijs zó essentieel voor de mensen in de stad, dat de gemeente een visie moet hebben wat zij belangrijk vindt en hoe zij de juiste ontwikkelingen aanjaagt.

De pilot jongeren en schulden is een goede integrale aanpak om jongeren die helemaal klem zitten, geen opleiding kunnen volgen, niet werken, weer een nieuwe toekomst te geven. En dat verdient zich in alle opzichten terug!

Ten slotte wordt er in de kadernota geld vrijgemaakt voor de gezamenlijke huisvesting van VAK en DOK. GroenLinks is enthousiast over de nieuwe plannen. Alle lof voor de manier waarop partijen samen deze plannen hebben gemaakt. Nu uitvoeren!

 

Ten slotte

Met deze kadernota zet de stad weer goede stappen naar een sociale en duurzame toekomst. GroenLinks kijkt met vertrouwen naar de uitwerking hiervan in de begroting voor 2018