Globaal bestemmen in de Spoorzone

Afgelopen week is het bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Noord (dat betrekking heeft op het noordelijk deel van het Spoorzonegebied) door de raad vastgesteld. Een zeer globaal bestemmingsplan dat tot discussie leidde over de rol van de raad bij globaal bestemmen.

Het Van Leeuwenhoekkwartier Noord leidde in de commissie tot veel debat, o.a. over veld 1 (het deel tussen Bolwerk en HNK). Ook naar aanleiding van de inspraak van omwonenden. GroenLinks is het eens met de zorg van de bewoners over een onveilige achterkant aan de Coenderstraat. Dat het college dat risico ook wel ziet, blijkt uit de aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan – zodat er nu parkeren onder de begane grond is opgenomen. Daar is GroenLinks blij mee. De raad kreeg van het college ook de toezegging dat in het kavelpaspoort voor veld 1 een alzijdige plint wordt opgenomen. Prima, maar de vraag rees wel of dat de toekomstige werkwijze wordt: zaken vastleggen in kavelpaspoorten in plaats van in bestemmingsplannen.

GroenLinks heeft de laatste maanden voortdurend haar zorgen geuit over het globaal bestemmen. Wij, als raad, stellen eigenlijk alleen nog lengte, breedte en hoogte van de gebouwen vast. Daarna is het aan marktpartijen om verdere invulling te geven aan ontwikkelingen binnen de ruime kaders die in het bestemmingsplan en het Integraal Ontwikkel Plan (IOP) worden meegegeven. We hebben het college gevraagd om met ons mee te denken en een modus te vinden waarin de raad zo volledig mogelijk wordt betrokken bij alles wat zich in het Spoorzonegebied afspeelt. Inmiddels hebben we een brief van het college ontvangen -  we praten in het nieuwe jaar verder over de rol van de raad.

In de raad drong GroenLinks er bij het college op aan de omwonenden meer te betrekken bij de ontwikkelingen in de Spoorzone. Waarop het college toezegde de bouwenveloppen aan Platform Spoor voor te leggen. Meerdere fracties spraken hun verbazing uit over het functioneren van de Kwaliteitskamer. De verslaglegging is erg mager. Er worden geen gemotiveerde uitspraken genoteerd en het is ook niet duidelijk wat de follow up is. Bij de evaluatie van het welstandsbeleid praat de raad hier nader over.

GroenLinks heeft enige scepsis bij globaal bestemmen, maar we gaan het experiment graag aan mits de gemeente er voor zorgt dat raad, burgers en bedrijven kunnen blijven meepraten en meedenken. Het is belangrijk om niet alleen de raad, maar ook de bewoners nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van een globaal bestemmingsplan.