Gat in Delftse begroting

Op 9 september informeerde het college van B&W de gemeenteraad dat de begroting de komende jaren tot en met 2018 niet sluitend te krijgen is. Het college heeft de raad voorgesteld om de vaststelling van de begroting uit te stellen tot 19 december, ruim een maand later dan normaal. Ondertussen is het college in overleg met de provincie en het Rijk over de ontstane situatie.

Delft heeft de afgelopen raadsperiode op de lopende begroting 57 miljoen euro bezuinigd. Dit was nodig door de bezuinigingen van het Rijk, de economische crisis en de verliezen op de grondexploitaties. De komende jaren moet Delft nog eens 16 miljoen euro bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Het college heeft nieuwe besparingen onderzocht, heeft extern advies ingewonnen en is tot de conclusie gekomen dat met pijn en moeite 12 van de 16 miljoen euro ingevuld kan worden. En dat de resterende 4 miljoen euro aan bezuinigingen maatschappelijk onaanvaardbaar is. De grens is bereikt.

GroenLinks vindt het heel goed dat het college een lijn heeft getrokken. Na vier jaren van grote bezuinigingen kunnen we ons goed voorstellen dat er een punt is waarop je als bestuur zegt: Tot hier … en meer kan nu niet. Tijdens de toelichting op de financiële situatie werd in hele grote lijnen duidelijk waar de nieuwe 12 miljoen gevonden wordt. En ook werd duidelijk dat er na die 12 miljoen niets meer te halen valt. Bij de bespreking van de programmabegroting later dit jaar zal blijken welke keuzes het college precies heeft gemaakt. Welke grens is bereikt. We gaan er van uit dat die grens ligt bij het nog verder bezuinigen op armoedebeleid. Bezuinigen op de ondersteuning van de zwaksten in de samenleving is niet sociaal. Hiermee kom je aan het DNA van de stad. Bovendien zijn dergelijke bezuinigingen dom, omdat het uiteindelijk vaak geld kost in plaats van dat het iets oplevert. Bijvoorbeeld via de schuldhulpverlening of extra zorg

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd om het huishoudboekje op orde te krijgen. Maar de afgelopen maanden vlogen de tegenvallers ons weer om de oren. In februari werd een miljoenen tekort bij de ontwikkeling van Harnaschpolder gemeld. De Kaderbrief kondigde 18 miljoen extra bezuinigen aan en een stresstest op het Spoorzoneproject. De vraag werpt zich op of de gemeente ‘in control’ is. Daar zit een grote zorg van GroenLinks - in projectbeheersing en risicomanagement. Een voorbeeld daarvan is ook de soap rond de Sebastiaansbrug. Wij vragen extra aandacht voor de beheersing van dat soort grote projecten. Juist in financieel moeilijke tijden is de projectsturing van groot belang. Ook met het oog op 1 januari 2015 wanneer de gemeente extra taken krijgt met de decentralisaties in het sociaal domein

De SP heeft voorgesteld een raadsenquête te houden naar de oorzaken van de financiële situatie. GroenLinks vindt de inzet van dit zwaarste instrument van de gemeenteraad voorbarig. De raad beschikt al over veel informatie in de vorm van begrotingen, jaarrekeningen, kwartaalrapportages over de Spoorzone en Meerjarenprogramma’s Vastgoed. En de raad verwacht nog meer informatie: o.a. een audit van het gemeentelijk grondbedrijf, een stresstest op het Spoorzone-project en de externe toets van die stresstest, de begrotingsscan van de provincie. GroenLinks wil eerst die extra informatie afwachten en op een later moment beslissen over verder onderzoek en beoordelen of een raadsenquête daarvoor het juiste middel is. De meerderheid van de gemeenteraad vond een enquete ook te vroeg en daarmee komt de raadsenquete er nu niet.