Duurzaam Delft

De eerdere commissiebehandeling deed vermoeden dat er een fel raadsdebat zou komen over het nieuwe Duurzaamheidsplan Delft 2008-2012. Niets was minder waar. Tijdens een rustig debat was er raadsbrede steun voor het plan.

GroenLinks is blij dat er een nieuw duurzaamheidsplan met ligt. Een plan met goede uitgangspunten en thema’s. Met een definitie van het begrip ‘duurzaamheid’, die de samenhang tussen economie, ecologie en sociale aspecten aangeeft en daarmee de breedte van de nota: de nota gaat alle beleidsterreinen en dus alle wethouders aan.

De nota bouwt voort op eerder ingezette plannen. De oppositie (met name D66 en CDA) twijfelt er aan, maar er is al veel bereikt en de gemeentelijke organisatie doet het goed. De gemeente moet de resultaten wel beter zichtbaar maken om de rest van de stad mee te krijgen. Communicatie staat daarin centraal. Om mensen, bedrijven, organisaties te informeren, bewust te maken en te bewegen hun gedrag te veranderen of zelf duurzame initiatieven te nemen. Op station Driebergen-Zeist is een draaideur in gebruik genomen die energie opwekt. Als DOK nou eens zo'n energieopwekkende draaideur krijgt waarmee de lopende band voor de ingeleverde boeken wordt aangedreven? Dat levert geen enorme CO2 reductie op, maar laat wel zien welke richting we op moeten.  

In het nieuwe Duurzaamheidsplan is de rol van de gemeente veranderd in die van initiator en regisseur. Dat vindt GroenLinks een goede ontwikkeling, mits de gemeente dan ook bestaande regels onder de loep durft te nemen. Nu staan regels duurzame initiatieven nog wel eens in de weg.  

De gemeente moet nog meer de spin in het web zijn, die partijen ín de stad bij elkaar brengt. Delft als innovatieve duurzame kennisstad waar de grote kennisinstellingen een aanbod hebben dat interessant is voor bijvoorbeeld de gemeente, bedrijven en corporaties. 

Maar ook een gemeente die regionaal, landelijk en internationaal netwerkt, samenwerkt en de vinger aan de pols houdt. De technische ontwikkelingen gaan snel, vele steden doen proeven met duurzame projecten. Amsterdam zet nu in op elektrische auto’s en oplaadpunten, Utrecht doet in de binnenstad een proef met een elektrisch distributiesysteem op zonne-energie. Het is zaak deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden en indien succesvol over te nemen. 

GroenLinks steunt de gekozen thema’s: klimaat en energie, leefomgeving, natuur & water in de stad en Delft innovatieve duurzame kennisstad. Het eerste thema ‘klimaat en energie’ is gekoppeld aan het klimaatplan, waarin forse doelstellingen zijn gesteld: 15% CO2 reductie in 2012, 50% reductie in 2030. Een enorme taakstelling, die alleen bereikt kan worden als echt alles uit de kast wordt gehaald. Dat betekent vooral energiebesparing in bestaande bouw, dus prestatieafspraken met woningcorporaties en ondersteuning van woningeigenaren en bedrijven. Tot ons grote genoegen staat bij de maatregelen ook de aanpak van monumenten. 

Een van de projecten van het klimaatplan is het snel ontwikkelen van een monitoring systeem, zodat we kunnen meten hoe we er voor staan. Zo kan er worden ingegrepen en bijgestuurd als we de doelstellingen niet dreigen te halen.

Het belang van natuur in de stad voor een duurzame stad krijgt ook veel aandacht. Het is goed dat we naar de situatie toe willen dat natuur en groen in afwegingen dezelfde status krijgen als andere functies die een claim leggen op de ruimte. Wat GroenLinks betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren. Dus behoud van groene ruimte, maar ook de stimulering van groene daken en gevels. Den Haag en Rotterdam hebben al subsidieregelingen voor groene daken, waarom Delft niet? Die regeling moet er zo snel mogelijk komen.

GroenLinks pleit voor een Delftse Green Deal als antwoord op de financiële crisis én de klimaatcrisis - dus milieumaatregelen treffen die werkgelegenheid opleveren, zogenaamde 'groene' banen. Zo speelt Delft ook in op de ambities van de rijksoverheid, die groene investeringen (energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen en woningen, duurzame energie en duurzame monumentenzorg) wil stimuleren en daar geld voor over heeft.

In de kadernota 2010-2013 worden energiebesparing in eigen gebouwen en lokale iniatieven voor duurzame energie (delftsblauwe daken) genoemd. Wij willen daar wel projecten aan toevoegen, zoals stimuleringsregelingen voor duurzame verbetering van particuliere woningen (door middel van zachte leningen of revolving fund) en duurzame renovatie van monumenten (duurzame monumentenzorg).