Delft Herstelt

GroenLinks steunt het rapport van de Adviesgroep Delft Herstelt en stelt een aantal prioriteiten:  duurzaamheid, fiets, regionale toeristische samenwerking, vestigingsklimaat, gebiedsontwikkeling met kwaliteit en aandacht voor de Buitenhof en Voorhof.

De Adviesgroep Delft Herstelt kreeg onder leiding van Wim Deetman vorig jaar de opdracht om uit te zoeken hoe Delft een vitale en aantrekkelijke stad kan blijven met gezonde financiën. Eerder dit jaar presenteerde Deetman de uitkomsten van het eindrapport. In grote lijnen concludeerde de adviesgroep dat Delft de economische motor sneller moet laten draaien, de bereikbaarheid van en in de stad moet verbeteren, samen moet werken aan regionale toeristische programma’s, het woningaanbod moet transformeren en het verdienmodel moet verbeteren.

GroenLinks deelt de positieve teneur van het eindrapport van de Adviesgroep Delft Herstelt. Delft is een prachtige stad en heeft veel te bieden! We waren het bijna vergeten na alle sombere berichten in de afgelopen jaren. Maar Delft heeft veel sterke kanten: een historische binnenstad, de ligging tussen Den Haag en Rotterdam, de aanwezigheid van hogescholen, TU en kennisinstellingen, een prettige schaal (niet te groot, niet te klein) en veel actieve en creatieve burgers met hart voor de stad. De kracht van het rapport is dat het met partners van Delft is opgesteld. Zij zien naast de sterke kanten van Delft ook wat de aandachtspunten zijn. Het aantal opgaven dat het rapport benoemt is groot en dus is het belangrijk te prioriteren.

GroenLinks kiest voor de volgende prioriteiten binnen de vele aanbevelingen:

Economie
Het rapport constateert dat Delft met de TU een sterk merk is. De kenniseconomie is belangrijk voor Delft. Hierbij ligt de focus op water, energie en duurzaamheid.
Op de site van de TU Delft staat de missie van de TU beschreven: De TU Delft draagt substantieel bij aan de duurzame samenleving van de 21ste eeuw door het verrichten van onderzoek, het opleiden van ingenieurs en door het helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid. Voor de TU Delft draait het om duurzaamheid. GroenLinks vindt dat er alle reden voor de stad Delft is om duurzaamheid ook op 1 te zetten. Om volop in te zetten op Delft als proeftuin voor die duurzame innovaties en bedrijvigheid. Laat duurzaamheid zien: Green Village, zonnecellen, geothermie. Onderscheid je!

Bereikbaarheid
Wat bereikbaarheid betreft wil GroenLinks vooral inzetten op de fiets: snelfietsroutes, betere ontsluiting van de TU voor fietsers, de Gelatinebrug, meer fietsparkeerplaatsen.

Toerisme
Bezoekers aan de stad zijn belangrijk – voor imago en werkgelegenheid. Op het gebied van toerisme en recreatie kan meer en slimmer worden samengewerkt. Juist in de regio – want wat is nou de logica van een mogelijk Delfts Blauw Museum aan de Lange Poten in Den Haag? De adviescommissie heeft zich bij het thema aantrekkelijke stad met opzet beperkt tot toerisme. GroenLinks ziet dat anders. Het gaat ons ook om de aantrekkelijkheid voor de inwoners, de huidige en toekomstige. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, groen en openbare ruimte. De grens aan bezuinigingen op die gebieden is echt bereikt.

Gebiedsontwikkeling
GroenLinks is heel blij met de nadruk in het advies op kwaliteit in de Spoorzone. Wij willen ook vasthouden aan kwaliteit en ons niet laten verleiden door het snelle geld! Ook niet op de campus en in het Science Park. De aandacht voor de herstructurering van Buitenhof, Voorhof en Poptahof steunen wij. GroenLinks mist het verduurzamen van de woningvoorraad, terwijl het goed aansluit op thema energie en duurzaamheid. Wij willen Tanthof aan het rijtje wijken toevoegen. De wijk vergrijst en de scholen lopen leeg. GroenLinks wil meer aandacht voor senioren en empty nesters. Doorstroming is belangrijk om ruime huur- en koopwoningen beschikbaar te krijgen voor gezinnen.

Vervolg
GroenLinks heeft de motie gesteund die het college oproept voor de zomer een uitvoeringsagenda aan de raad aan te bieden. Wij willen daarin ook een communicatieparagraaf. GroenLinks wil een goede communicatie met de stad. Vertel als gemeente waarom je bepaalde keuzes maakt, leg het uit en betrek de inwoners bij het zoeken naar oplossingen, creëer draagvlak. Laat zien waarom het bouwen van huizen voor kenniswerkers en het trekken van toeristen belangrijk is voor de toekomst van Delft. Toon aan dat de investeringen ook banen opleveren voor lager opgeleiden!
Het is essentieel dat deze visie op Delft gedragen en mede vormgegeven wordt door de inwoners. We willen de parel immers met elkaar laten glimmen.