Bouwen in Delft

GroenLinks heeft grote twijfels bij nut en noodzaak van de herijking van de kaders ten behoeve van bouwen. Beleid aanpassen om processen soepel te laten verlopen? Beter je processen zo inrichten dat je het beleid kunt uitvoeren.

Enige tijd geleden stuurde het college een brief aan de raad met als onderwerp: Bouwen in Delft, herijking van kaders. Een brief die nog al wat vragen oproept. Bij andere fracties zoals de VVD, maar ook bij bewonersorganisaties zoals TU Noord. En met reden. Ook GroenLinks heeft in de discussie in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte eerder deze maand vraagtekens gezet bij nut en noodzaak van het herijken van de gekozen kaders.

Als reden voor het herijken van de kaders wordt genoemd dat het bouwen in de stad ermee gestimuleerd zou worden. Uit circa 25 nota's heeft het college een top 6 samengesteld van nota's die het vaakst een belemmering zouden opleveren bij het opstellen van bestemmingsplannen.Tot onze verbazing is er geen schriftelijke analyse voor handen waarop de selectie gebaseerd is. Er is bij een aantal ambtenaren navraag gedaan. Een document dat de keuze van te herijken kaders onderbouwt, dat dus aantoont dat juist deze kaders knellen is er niet. 

GroenLinks is kritisch op de herijking van de kaders, omdat de raad de kaders in de afgelopen jaren met goede redenen heeft vastgesteld. Bovendien hebben 5 van de 6 nota's betrekking op milieu en leefomgeving.

Milieu, leefbaarheid, ecologie, groen en water zijn zaken die bij projectontwikkelingen worden gezien als kwaliteitsdragers. Bijvoorbeeld ook in de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone! Het gaat om de kwaliteit van de leefomgeving. Groen en leefbaarheid zijn belangrijk voor een aangenaam en gezond woonklimaat in Delft. Bomen en planten hebben ook een grote emotionele waarde. En ze hebben ook een economische waarde: ze verhogen de waarde van grond en vastgoed. Een groene woonomgeving draagt ook bij aan het vestigingsklimaat in Delft Kennisstad.

Er wordt steeds minder gebouwd in Delft, in heel Nederland en dat komt door de economische crisis. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, maar ook voor onze begroting. En dan moet je als gemeente kijken hoe je de bouw vlot trekt. GroenLinks verwacht geen wonderen van een eventuele afschaffing van de kapvergunning of een bouwhoogte van 100 meter. We verwachten meer van het eerder betrekken van omwonenden bij ruimtelijke plannen. GroenLinks vindt dan ook dat dit college moet blijven inzetten op beginspraak - dát zal zorgen voor betere plannen en meer draagvlak voor die plannen. 

Uit de aanvullende brief die het college heeft gestuurd na de discussie in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt GroenLinks duidelijk dat niet de ambities of de kaders onder de loep genomen moeten worden, maar de middelen, de instrumenten waarmee je de ambities wilt bereiken. We wachten de eerste herijkte nota nu af en zullen de discussie dan graag voortzetten.