Ondertekening coalitieakkoord Delft

Algemene beschouwingen coalitieakkoord Delft

In de gemeenteraad is het nieuwe coalitie-akkoord besproken. Fractievoorzitter Frank van Vliet sprak namens de fractie zijn enthousiasme uit over het akkoord dat STIP, D66, VVD, PvdA en GroenLinks hebben gesloten voor de komende vier jaar. Het is een duurzaam akkoord, het is een sociaal akkoord en het is een akkoord dat uitstraalt: we doen het samen met de stad.

Het akkoord begint met een duidelijke visie: Stad zijn voor iedereen, waar iedereen meedoet, omziet naar elkaar en waar ondersteuning is voor wie dat nodig heeft. Een stad die we samen maken. Een stad met lef en durf, waar we onze nek uitsteken om onze ambitieuze en duurzame doelen te bereiken.  Een stad, die zich daarbij laat inspireren door de Global Goals van de Verenigde Naties!

Duurzaamheid heeft een belangrijke plek gekregen in dit akkoord, of we het nou hebben over energie, over mobiliteit of over sociale duurzaamheid.

Ik wil beginnen met mobiliteit. Stel dat Delft 15.000 woningen erbij bouwt dan moeten we er niet aan denken dat er daarmee 15.000 auto’s bij komen. Dat past helemaal niet. Dit college zegt dan ook: we bouwen op goed per OV bereikbare plekken, dan heeft niet iedereen een auto nodig. We zetten daarom ook stevig in op de fiets. Wat we daarmee creëren is een fijne buitenruimte, waar je graag bent en elkaar ontmoet! En met méér groen.

In Delft zullen in de komende periode veel woningen worden gebouwd. Delft zet daarbij specifiek in op bouwen voor mensen met midden-inkomens én we blijven zorgen voor mensen die afhankelijk zijn van een sociale woning. Er komen meer sociale woningen, vooral in wijken waar er relatief weinig van zulke woningen zijn.

Nieuwe woningen worden natuurlijk gelijk klimaatneutraal, maar de grote opgave voor de stad is het klimaatneutraal maken van de bestaande voorraad. Dat is een enorme opgave, en daarmee zetten we Delft op de kaart. We hebben de kennis die er voor nodig is en door onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen hebben we er ook de handen voor om het te realiseren.  Op Schieoevers hebben we de ruimte die nodig is voor de maakindustrie die daarbij hoort. Wat GroenLinks betreft het volledige ecosysteem.

GroenLinks is ook trots op de sociale hoofdstukken. We zijn er voor elkaar en wie, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig heeft die kan daarop rekenen.

GroenLinks voelt zich thuis in een coalitie die Preventie voorop zet. We zetten vol in op het voorkomen dat mensen in de schulden raken en als het dan toch gebeurt, om er zo snel mogelijk uit te komen. Daar wordt extra geld voor vrijgemaakt. We zetten in op tegengaan van laaggeletterdheid en het tegengaan van eenzaamheid. Zo’n aanpak is goed voor mensen en daarmee goed voor de stad.

In de zorg zal de komende jaren een flinke efficiencyslag moeten worden gemaakt om binnen de budgetten te blijven die het Rijk beschikbaar stelt. Daarbij zegt het coalitie-akkoord: de mens staat centraal. Mensen krijgen zorg op maat en hebben zelf een belangrijke stem in hoe de zorg geboden wordt.

En dit coalitie-akkoord zet in op Samen met de stad. Dat blijkt al uit het feit dat het een akkoord op hoofdlijnen is, maar ook op wethouders die de wijken ingaan en de wijk leidend laten zijn in de sturing.

Samen met de stad: dat geldt ook voor de Global Goals.  De Global Goals hebben een centrale plek gekregen in dit akkoord. Dat staat voor integraal werken, met een positieve blik, aan doelen die onze stad en onze wereld aangaan. En we doen dat mét de stad, met grote partijen, zoals de TU en het Hoogheemraadschap die de global goals onderschrijven, maar ook kleinschaliger, bijvoorbeeld met de mensen die actief werken aan onze stedenbanden.

Met dit akkoord zet de nieuwe coalitie een mooie en ambitieuze agenda neer. GroenLinks heeft vertrouwen in een mooie samenwerking; samenwerking in de coalitie, samenwerking met de raad én samenwerking met de stad!