Algemene beschouwingen 2017

Op donderdag 26 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op donderdag 9 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Frank van Vliet namens GroenLinks heeft gezegd.

Voorzitter, beste mensen,

De afgelopen jaren zaten we financieel in zwaar weer.  We hebben op alle vlakken moeten bezuinigen, ieder dubbeltje omkeren. En wat is het dan fantastisch dat we juist in díe periode drie prijzen hebben gewonnen.

Delft werd uitgeroepen tot Gouden gemeente voor sociaal beleid. Bij de nieuwe taken in het sociaal domein koos Delft voor innovatie, voor een nieuwe aanpak en voor nauwe samenwerking met de mensen die het betreft. En daarmee is Delft een voorbeeld geworden voor andere gemeenten!

Ook werd Delft uitgeroepen tot meest Duurzame grote stad van Nederland. Dat  waren we  vorig jaar ook al en we zijn ook nog eens de snelste  stijger.

En als derde, weliswaar niet een prijs, maar wel prijzenswaardig: de aanpak van Delft bij de invoering van de omgevingswet. Delft is een voorbeeld voor andere gemeenten als het gaat om het betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij het invoeren van deze nieuwe wet; een wet die de komende jaren ons hele denken en doen in de ruimtelijke ordening op zijn kop gaat zetten. “Beginspraak” in optima forma!

Drie prijzen, een Groene prijs, een Linkse prijs en een voorbeeldrol in Openheid. GroenLinks is er trots op dat Delft juist op deze vlakken zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, voorop loopt!

We zijn in Delft dus tot veel in staat; ook met beperkte middelen Het gaat erom waar wij voor kiezen, welke verandering willen wij teweeg brengen? En vervolgens kan Delft aan de wieg staan van veranderingen die door anderen weer worden overgenomen.

Belangrijk is dat wij hier als gemeenteraad de richting bepalen. Van welke verandering willen wij aan de wieg staan?

GroenLinks kiest voor verandering in de Wijken. GroenLinks wil gelijke kansen voor iedereen in de stad en sommige wijken vragen daarbij extra aandacht. Bovendien hebben we nog een opgave om 15.000 extra woningen te bouwen.

Dat vraagt om investeren met een integrale aanpak, een aanpak op alle fronten. Dat vraagt bewust kiezen voor groen en water want daarmee wordt de stad aantrekkelijk en klimaatbestendig. En wij willen toch allemaal een stad waar kinderen kunnen buitenspelen en hun ouders en ouderen elkaar kunnen ontmoeten? En tegelijkertijd dus nieuwe woningen bouwen, woningen verbeteren, woningen verduurzamen, om zo te zorgen dat er goede woningen zijn voor alle Delftenaren. Een spannende opgave, verdichten én vergroenen, maar mogelijk én nodig.

Voorzitter, ik sprak over gelijke kansen voor iedereen, maar in Delft groeit meer dan tien procent van de kinderen op in armoede. GroenLinks wil ook op dit vlak laten zien dat we voorop lopen in Verandering. Laten we vooral voorkómen dat mensen in de armoede raken, zorgen dat mensen niet in de schulden raken. Er is inmiddels gestart met een perspectieffonds voor jongeren en wij willen dat uitbreiden met het realiseren van incassovrije wijken. Wijken waar deurwaarders geen bussines meer hebben, omdat we schulden vroegtijdig voorkomen.

In het hele sociale domein draait het om het voorkómen van problemen. Dat is allereerst natuurlijk goed voor de inwoners van Delft maar ook goed voor de portemonnee van de stad. Daarom legt de nieuwe Sociale Visie ook zoveel nadruk op goede basisvoorzieningen! Een extra uur gym op de basisscholen, bijzondere bijstand zodat iedereen kan meedoen met sport en cultuur, etc. Zo blijf je gezond en actief. Daarom is het ook goed dat de voorzieningen voor o.a. sport, cultuur en wijkcentra een prominente plek hebben gekregen in de Agenda Delft 2040. Voorzieningen zijn belangrijk voor álle Delftenaren!

Ondanks de inzet op preventie in het Sociaal Domein zien we daar wel tekorten ontstaan, terwijl er nog bezuinigingen vanuit het Rijk gerealiseerd moeten worden. We staan hierbij voor een enorme uitdaging en voor GroenLinks staat voorop dat mensen de ondersteuning blijven krijgen die ze nodig hebben.

Als we teruggaan naar actief en gezond blijven en uit de armoede blijven: de beste manier hiervoor is het hebben van werk. Over Kenniseconomie en Toerisme wordt al veel gesproken. GroenLinks staat graag stil bij het Actieplan Werk maken van Talent. Dat actieplan is een nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en het doel is werk voor iedereen! Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. GroenLinks zegt: gemeente, blijf hierin actief en prikkelend, er kan nog veel meer! Vraag ook om social return bij opdrachten waar het misschien helemaal niet voor de hand ligt. Ook een bureau met adviseurs achter een bureau kan banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het werkt echt !!

Die gezamenlijke verantwoordelijkheid die je ziet bij werk geldt ook voor duurzaamheid. De gemeente kan niet in zijn eentje zorgen dat we de Klimaatdoelen van Parijs gaan halen. We moeten samen de schouders eronder zetten met alle partners in de stad. En het mooie is: in Delft zijn vele bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners volop bezig met het innoveren in Duurzaamheid! Laten we dat veel meer gezamenlijk uitdragen! We zijn immers de Duurzaamste stad! En wat GroenLinks betreft niet alleen de stad waar de innovaties worden bedacht, maar vooral ook de stad waar innovaties in duurzaamheid worden toegepast. Delft als één grote Green Village! En dat uitdragen!

Op het gebied van mobiliteit heeft Delft al laten zien dat het een stad van verandering is. Eerst met een autoluwe binnenstad, nu met een prachtige spoortunnel en een goed station. En het werkt! Veel meer Delftenaren pakken de trein. En nu moeten we doorpakken: meer fiets, meer OV, minder auto. GroenLinks vraagt om ambitie: allereerst weer Fietsstad van Nederland worden, wat Delft ooit was. Brede fietspaden, een gelatinebrug, extra fietsenstallingen: het helpt allemaal maar het is nog niet genoeg!

Maar GroenLinks wil niet alleen fietsstad zijn maar ook de stad zijn waar het autobezit het snelst daalt. Elke auto minder betekent alleen al in je eigen straat tien vierkante meter meer ruimte voor groen. En dan hebben we het nog niet over rijstroken en parkeerplaatsen op al die andere plekken waar je naartoe gaat. Autodelen is een uitstekend alternatief dat we actief moeten promoten.  En wie wél een eigen auto heeft mag daarvoor best wat meer betalen. GroenLinks vindt het een slechte ontwikkeling dat er steeds meer gemeentegeld gaat naar autoparkeren! Een bodemloze put.

En je kunt je dus ook afvragen of je de groei van het aantal auto’s nou moet faciliteren met meer asfalt zoals de extra aansluitingen op de A13 en de Prinses Beatrixlaan. Daarmee maken we niet de verandering naar mínder auto’s!

Voorzitter, nog een punt van zorg heeft GroenLinks bij hoe we omgaan met de Investeringsagenda Delft 2040. We hechten er grote waarde aan dat de stem van de inwoners van Delft én de stem van de Raad goed worden gehoord bij het maken van keuzes voor belangrijke investeringen. Het gesprek dat college en raad daarover afgelopen week hebben gevoerd was daarvoor een aftrap maar bracht voor GroenLinks nog niet de noodzakelijke gezamenlijke richting. Wij zetten het gesprek met het college daarover graag voort.

Voorzitter, ik begon mijn betoog met drie prijzen die Delft afgelopen jaar heeft gewonnen. De vraag is: welke prijzen willen wij in de komende jaren winnen?

GroenLinks kiest dan weer voor Groene en Linkse prijzen en prijzen voor de openheid naar de inwoners van de stad! Een prijs voor de groenste en leefbaarste wijk, voor het voorkómen van armoede in de stad en voor werk voor iedereen! En laten wij daarbij de duurzaamste stad blijven waar het groen het wint van de auto!

Verandering begint in Delft! GroenLinks is er klaar voor!