Advies informateurs: coalitie van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA

De Delftse informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond hebben donderdagavond hun verslag uitgebracht van de verkenning die ze hebben uitgevoerd, op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Op basis van de opdracht zien de informateurs een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA als meest kansrijk.

De informateurs hebben vorige week opdracht gekregen van de fracties van GroenLinks, STIP en D66 voor een tweede informatieronde. De opdracht was om een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad. De drie fracties hebben daarbij de wens uitgesproken om samen deel te nemen in een coalitie. Overigens hebben zij de informateurs de vrijheid gegeven om ook andere combinaties te onderzoeken.

 

Bevindingen

De informateurs hebben met alle tien fracties positieve gesprekken gevoerd. In de gesprekken is ingegaan op beleidsinhoud en op de samenwerking van fracties in mogelijke coalities.

 

De informateurs zien veel inhoudelijke overeenkomsten tussen GroenLinks, STIP en D66. Deze partijen vinden elkaar op een ambitieuze duurzaamheidsagenda, aandacht voor (fiets)mobiliteit en een preventieve aanpak in het sociaal domein. Mogelijke verschillen zijn er ook, op het gebied van de uitvoering van de Woonvisie en op de ontwikkeling van de lokale lasten. De drie partijen zien deze punten overigens niet als barrière om met elkaar in gesprek te gaan. 

In hun verkenning is voor de informateurs duidelijk geworden dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA op het meeste draagvlak kan rekenen. Niet alleen wordt deze coalitie het vaakst aangedragen als een voorkeurscoalitie, maar bovendien worden VVD en PvdA individueel het vaakst genoemd als mogelijke coalitiepartners. Alle andere coalitiemogelijkheden konden niet rekenen op de instemming van alle potentiële coalitiepartners.

 

Advies voor coalitie

In hun rapportage adviseren de informateurs om voor de periode 2018-2022 daarom een coalitie te vormen die bestaat uit GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA. Dit is een brede coalitie met een ruime meerderheid in de raad die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Deze coalitie verenigt verschillende politieke ideologieën en stijlen met elkaar. Daarnaast stellen de informateurs vast dat een coalitie met deze partijen de afgelopen vier jaar heeft bewezen de stad stabiel te kunnen besturen. De informateurs pleiten voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor debat en initiatieven uit de oppositie en de stad.