Uitnodiging en agenda ALV 14 november 2012

Hieronder de uitnodiging en agenda van het bestuur GroenLinks Delft aan haar leden

 

Beste GroenLinks-leden in Delft,

Hierbij nodigen we jullie uit voor een discussieavond van de afdeling Delft van GroenLinks. Met de invoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een verschuiving opgetreden: burgers kunnen minder een beroep doen op een recht op zorg, maar meer op het recht op deelname aan de samenleving en com­pensatie van de beperkingen. Daarbij zullen hulpbehoevenden zo veel mogelijk door andere burgers ge­holpen moeten worden. De gemeente moet nog wel de beperking van de burger compenseren, maar ander­zijds heeft de gemeente ook de inspanningsverplichting om samen met de burger te zoeken naar mogelijk­heden om het probleem op te lossen. Samen met de burger betekent dus dat ook dat de burger zelf een inspanningsverplichting heeft. Deze zogeheten “wederkerigheid” moet een belangrijk basisprincipe zijn bij de aanstaande uitwerking van het lokale Wmo-beleid. Maar ook in de Bijstandswet komt zo’n principe terug; daar heet het “tegenprestatie”. Sinds kort mogen Gemeenten dat vragen, en in het Regeerakkoord wordt zelf een wettelijke plicht tot het vragen van een tegenprestatie naar vermogen aangekondigd.

“Voor wat hoort wat”? Moet het eigen netwerk de problemen maar oplossen in plaats van de overheid? En kan je dat wel van dat netwerk verwachten? Moet een zorg‑ of hulpbehoevende daar ook iets voor terug­doen? En wat is dan maatschappelijk relevant? En waarom zou dat eigenlijk moeten? Of creëer je zo juist een “win-winsituatie”? Daarover gaan we, aan de vooravond van discussies hierover in de gemeenteraad, in discussie met elkaar en speciale gasten Dick Holt en Louis Merks van reïntegratiebureau Stunt.

De avond zal worden begonnen met een Algemene LedenVergadering (ALV) van de afdeling Delft. Streven is, om rond kwart voor negen met het inhoudelijke deel van de avond te beginnen.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 14 november 2012 om 20.00 uur in de Freinetschool Deflt, locatie Jac P Thijsse, Frederik van Eedenlaan 12a. Het programma luidt als volgt:

1.         Opening en vaststelling van de agenda van het officiële gedeelte (de ALV).

2.         Mededelingen.

3.         Vaststelling van het verslag van de ALV van 11 april 2012*.

4.         Verkiezing van een extra bestuurslid. We kunnen er altijd wel iemand bij gebruiken, en er is ook iemand geïnteresseerd.

5a.       Vaststelling Begroting van de afdeling voor 2013*.

5b.       Benoeming van een derde lid in de Kascontrolecommissie voor 2012, en in het bijzonder de Resultatenrekening 2012. Een Kascontrolecommissie blijkt volgens het Huishoudelijk reglement uit (ten minste) drie leden te moeten bestaan; er moet er dus nog één bij.

5c.       Benoeming van een tweede en derde lid in de Kascontrolecommissie voor 2013, en in het bijzonder de Resultatenrekening 2013. We hadden er eerder al één tevens voor 2013 benoemd.

6.         Het functioneren van de lokale werkgroepen. Het bestuur zal de stand van zaken toelichten.

7.         Vaststelling taakomschrijving en benoeming leden Commissie Werving & Selectie 2012‑2016*. Deze commissie moet met name t.z.t. een gemotiveerde voordracht doen voor de Kandidatenlijst, een wethouderskandidaat en een fractievoorzitterskandidaat voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2014, en na die verkiezingen de gekozenen “coachen”.

8a.       Verslag van(uit) / vragen aan de wethouder en de fractie.

8b.       Open podium (voor iedereen die wat wil inbrengen).

9.         Rondvraag en sluiting.

Aansluitend: discussie over wederkerigheid en tegenprestaties.

Kandidaten voor de vacatures in het bestuur (agendapunt 4), de Kascontrolecommissie (agendapunt 5b en 5c) en de Commissie Werving & Selectie (agendapunt 7) kunnen zich tevoren telefonisch of elektronisch aanmelden bij de voorzitter van de afdeling, Paul de Graaf: (015) 262 48 32 of p.degraaf@groenlinksdelft.nl. Voor nadere inlichtingen hierover kunt u eveneens bij hem terecht.

*):         Het verslag van de vorige ALV (agendapunt 3), de concept-Begroting 2013 (agendapunt 5a) en het voorstel voor de taakomschrijving en benoeming van de Commissie Werving & Selectie (agendapunt 7) zijn telefonisch of elektronisch op te vragen bij de voorzitter van de afdeling, Paul de Graaf via (015) 262 48 32 of p.degraaf@groenlinksdelft.nl (waarbij kan worden gekozen voor elektronische of voor papieren toezending).