Vernieuwde kaders voor bestaand sociaal beleid

De gemeenteraad heeft deze week de kaders voor de begroting 2013 vastgesteld. Op het sociaal beleid wordt de komende jaren zo min mogelijk bezuinigd. GroenLinks is daar zeer tevreden over. Toch zal ook het bestaande sociaal beleid doelmatiger moeten worden. Dat kan op basis van de nieuwe sociale visie van het college.

Het is belangrijk dat meer mensen aan het werk komen en/of sociaal-maatschappelijk actief worden. Er komt een actieplan om in twee jaar de uitstroom van 800 werkzoekenden uit de bijstand te bevorderen. Ieder voor wie werk een reƫel perspectief is wordt voorbereid op een plaats op de arbeidsmarkt. Dat kan door gebruik te maken van de extra werkgelegenheid die voortkomt uit de investeringen in Delft Kennisstad en uit andere groeisectoren als toerisme, horeca en vooral de zorg. Het intensiveren van de bestaande samenwerking met werkgevers, bedrijven, zorgpartners en maatschappelijke organisaties is daarbij de inzet van het college.GroenLinks kan zich vinden in visie en aanpak van het college. GroenLinks is ervoor dat mensen naar vermogen in de samenleving meedoen en er toe doen, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of ander zinvol werk. GroenLinks is voorstander van een sterk anti-armoedebeleid en het voorkomen van sociale uitsluiting. Uitgebreid extern onderzoek toont aan dat het niet aan de bestaande aanpak van Delft ligt dat de uitstroom uit de bijstand naar werk tegen valt, waardoor er grote uitgaven worden gedaan voor de Wet Werk en Bijstand. Het beleid is goed, de instroom in de bijstand is blijvend laag in Delft, onder andere door directe bemiddeling naar scholing of werk. Maar de uitstroom is beperkt doordat de lokale arbeidsmarkt niet aansluit op de mogelijkheden en samenstelling van de groep bijstandsgerechtigden. De rijksregels voor financiering van de bijstand zijn daarom nadelig voor de gemeente. Delft krijgt op grond van dit onderzoek ter compensatie gedurende drie jaar vele miljoenen extra van het rijk als meerjarig aanvullende uitkering. Bij het wegvallen van de aanvullende rijksuitkering zullen er maatregelen moeten worden genomen om de kosten van de bijstand in de hand te houden. Een voorstel over een gezamenlijke aanpak in de Wet Werken naar Vermogen en de Wmo wordt nader uitgewerkt. De uitwerking van een motie uit 2011 over zorg en arbeidsmarkt komt binnenkort. Als gevolg van rijks bezuinigingen is de draagkrachtgrens voor bijzondere bijstand per 1 januari 2012 teruggebracht van 130% naar 110% en de bijzondere bijstand is als vangnetregeling beperkt tot dat wat individueel hoog noodzakelijk is. Het Rijk heeft wel een extra bijdrage beschikbaar gesteld om de gevolgen van het rijksbeleid voor kwetsbare groepen op te vangen via de bijzondere bijstand. Het college komt binnenkort naar de raad met voorstellen over de besteding van deze extra bijdrage.GroenLinks heeft een drietal overbodige moties van de collega-coalitiepartijen D66, PvdA, CDA en STIP over het sociaal beleid niet gesteund. In feite dragen deze drie moties het college op om beleid uit te voeren dat al twee jaar met succes wordt uitgevoerd. De door deze meerderheid aangenomen moties doen geen enkel recht aan het bestaande sociaal beleid en zijn een slecht signaal naar de partners in de stad waarmee al uitgebreid wordt samengewerkt. Er wordt bijvoorbeeld geheel voorbij gegaan aan de grote inzet van het Pact tegen de Armoede. Bovendien doet GroenLinks niet mee aan moties die ook maar de schijn geven dat mensen met een uitkering tweederangsburgers zijn. Mensen met een laag inkomen, die terecht een beroep doen op bijzondere bijstand, moeten niet eerst verwezen worden naar de aanschaf van tweedehands goederen, zoals D66 en PvdA nu hebben voorgesteld.