Kaderbrief in Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid

In alle raadscommissies wordt deze maand de Kaderbrief besproken. Doel is dat iedere commissie de gemeenteraad richtinggevende adviezen geeft in de opmaat naar de programmabegroting 2013 – 2016. Elke commissie neemt daarbij haar eigen onderwerpen voor haar rekening. Gisteravond stond de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid stil bij duurzaamheid en groen, openbare ruimte, beginspraak, veiligheid en wijkaanpak.

In de Kaderbrief gaat het college er van uit dat er nog €10 miljoen extra bezuinigd moet worden. De teller stond al op €35 miljoen – nu dus op €45 miljoen. Voor GroenLinks is het nog onduidelijk waar de klappen precies zullen vallen, omdat zeer globale richtingen in de Kaderbrief staan. De raad zal dus pas bij de begroting na de zomer kunnen beoordelen waar het college aanvullend gaat bezuinigen.  

GroenLinks heeft vanaf 2010 benadrukt de maatschappelijke effecten te willen weten van de bezuinigingen. Wat zijn de gevolgen voor de stad? Die vraag is helemaal relevant nu er nog eens fors bezuinigd wordt. GroenLinks heeft het college daarom gevraagd inzicht te geven in de verwachte gevolgen voor de stad bij de programmabegroting. Het college heeft toegezegd dat te doen.  

Het college wil op vier wijzen bezuinigen: anders doen, inkomsten verhogen, ambities bijstellen en beëindigen/verminderen gemeentelijk voorzieningenaanbod. Vooral over de laatste wijze, het beëindigen of verminderen van het voorzieningenaanbod, wilde de commissie meer weten. 

In de Kaderbrief staat dat er door de bezuinigingsdruk een nog scherper onderscheid wordt gemaakt tussen wat de stad móet doen en wat de stad kán doen. Daarbij wordt gedacht aan overdracht van gemeentelijk vastgoed aan partners, maar ook aan de oprichting van coöperaties die de exploitatie van bijvoorbeeld de kinderboerderijen/waterspeeltuinen kunnen overnemen. Uit de reactie van het college bleek gisteravond dat dit spoor nog niet uitgewerkt is. Het college verkent de mogelijkheden. Maar het is wel duidelijk dat het college een keuze gaat maken tussen voorzieningen die het echt nodig acht en welke het nuttig acht en dus wel verminderd of beëindigd kunnen worden. Dat belooft een interessante politieke discussie worden. Is een kinderboerderij annex waterspeeltuin bijvoorbeeld een voorziening die nodig is of alleen nuttig?

Een ander onderwerp waar GroenLinks aandacht voor vroeg is het tijdelijke gebruik van een deel van de ecologiereserve voor andere zaken. Een lening volgens het college, de ecologiereserve wordt tijdig weer op peil gebracht. Heel creatief gevonden. Maar wij zijn nog niet van de robuustheid van deze maatregel overtuigd. De Reserve Ecologie is destijds gevoed met de opbrengst van de grondexploitatie voor de uitbreiding van de IKEA. De reserve is bedoeld voor diverse projecten ter compensatie van de als gevolg van de uitbreiding verloren groengebieden. De uitbreiding van IKEA zorgde destijds voor veel verzet. De belofte is toen aan de stad gedaan dat groen gecompenseerd zou worden. Bovendien is het risico groot dat het geld in de bodemloze put verdwijnt en het nooit meer besteed wordt aan het doel waar het voor bestemd was – compensatie van groen in Delft.

GroenLinks is blij met het voornemen van het college om bij de keuze van de herinrichting van de kassen van Combiwerk in de Delftse Hout de stad te betrekken. Helaas is dat in de Kaderbrief ook meteen het enige onderwerp waarop beginspraak zal worden losgelaten. We kunnen ons voorstellen dat er wel meerdere voorstellen zullen volgen – zeker nu er nog meer bezuinigd zal gaan worden – waarbij beginspraak een goed idee is.

Helaas was er maar tijd voor een eerste ronde van commissie en college. De discussie over de Kaderbrief wordt voortgezet in de drie andere commissies en vervolgens afgerond in de raadsvergadering.