Blankenburgtunnel bedreigt het Midden-Delfland

Midden-Delfland, het laatste stukje groen tussen Vlaardingen en Maassluis, dreigt te verdwijnen onder een laag asfalt en beton door de Blankenburgtunnel, een nieuwe verbinding tussen de A20 en de A15. Deze nieuwe zesbaanssnelweg met torenhoge op- en afritten is een bedreiging voor natuur, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid van Midden-Delfland. Wat GroenLinks betreft komt die tunnel er dan ook niet.

Behoud Midden-Delfland

Midden-Delfland is de groene long van dit sterk verstedelijkte gebied. Het vormt de achtertuin voor de stedelijke agglomeraties van Rotterdam, Delft, Den Haag en het Westland. In dit laatste stuk open weidelandschap genieten vele recreanten van rust en ruimte. Het Blankenburgtracé gaat met een tunnel onder de Nieuwe Waterweg door. Waar deze tunnel bovengronds komt en aansluit op de A20 wordt grote schade aangericht aan het karakter van Midden-Delfland. Daarmee bedreigt de nieuwe snelweg ook de leefomgeving van talloze bewoners in dit deel van de Randstad.

De aanleg van de Blankenburgtunnel is kapitaalvernietiging

Midden-Delfland is decennia lang met succes beschermd tegen de oprukkende verstedelijking. Hiervoor was de speciale Reconstructiewet Midden-Delfland in het leven geroepen. Deze wet is van 1978 tot en met 2009 van kracht geweest en leidde tot diverse investeringen in het landschap. Om te voorkomen dat dit landelijke gebied alsnog verloren gaat, hebben een aantal gemeenten en Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap van Delfland in 2010 de handen ineengeslagen. Delft, Rotterdam-Overschie, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis hebben een plan ontwikkeld om het gedachtegoed van de Reconstructiewet door te trekken naar de toekomst. Dit plan heet het Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP).

De aanleg van de Blankenburgtunnel staat haaks op alle investeringen die door de overheid en andere partijen zijn én worden gedaan om het landschap van Midden-Delfland te behouden, te herstellen en te versterken.

Proces niet volgens advies Elverding

In 2008 heeft de Commissie Elverding, op verzoek van het Rijk, gezocht naar mogelijkheden om de besluitvorming over infrastructuur te versnellen. ‘Elverding’ adviseerde met name om betrokkenen eerder te laten participeren en om een bredere probleemanalyse te maken in de verkenningsfase.

De Commissie Elverding heeft in haar advies aan de overheid duidelijk gesteld dat het ontbreken van een integrale ruimtelijke aanpak door de overheid bij het plannen van infrastructurele werken voor onnodig veel problemen zorgt. De planvorming omtrent de Nieuwe Westelijke Oeververbinding is echter niet verlopen zoals de Commissie Elverding heeft geadviseerd. De belanghebbenden zijn te laat of niet bij het planproces betrokken.  

Een nieuwe weg door Midden-Delfland, ten koste van het prachtige landschap, de rust en de natuur? Nee, wat GroenLinks betreft komt deze tunnel er niet!