Bestemmingsplan Rietveld 109

Het bestemmingsplan Rietveld 109 is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Na commissiebehandeling, locatiebezoek en een eerste termijn in de raad, volgt er in juni nog een behandeling in de commissie. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan dan in de raadsvergadering van 30 juni vastgesteld.

Proces

Tijdens de bespreking van het bestemmingsplan in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bleek dat dit plan niet met de juiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. GroenLinks heeft  in het verleden vaak gewezen op nut en noodzaak van het betrekken van belanghebbenden bij de totstandkoming van plannen. En dan bedoelen we álle belanghebbenden. Bij dit plan zijn de bewoners niet structureel en al zeker niet vanaf het begin betrokken. Dat is een gemiste kans, want het gevolg van dit, naar onze mening, slecht verlopen proces is een plan dat rammelt.

Amendement

In het bestemmingsplan is, naar het oordeel van GroenLinks, onvoldoende rekening gehouden met de privacy en bruikbaarheid van de aangrenzende tuinen en woningen.

Dat geldt in de eerste plaats voor het volume van de poortwoning aan het Rietveld. De maximale hoogte in het bestemmingsplan van de poortwoning beperkt de privacy, de lichtinval en het uitzicht van het oostelijke buurhuis aan het Rietveld. GroenLinks vindt ook dat de hoogte van de woningen in het binnengebied beperkt moet worden in het bestemmingsplan. De maximale hoogte van de hoofdgebouwen in het binnengebied is veel hoger dan de hoogte van de huidige bouwwerken in het binnengebied. Deze is zelfs hoger dan de toegestane hoogte in het huidige bestemmingsplan na toepassen van de wijzigingsbevoegdheid. Deze twee wijzigingen – het volume van de poortwoning en de hoogte van de drie hofwoningen – hebben we de afgelopen raadsvergadering voorgesteld in een amendement .

De diverse, vaak tegenstrijdige, belangen van bewoners en ontwikkelaar overwegend willen we door een aanpassing van het volume van het poortgebouw en een aanpassing van de maximale bouwhoogte in het binnengebied, de privacy en bruikbaarheid van bestaande tuinen en woningen borgen zonder al te veel in te boeten op de kwaliteit van het voorgestelde bouwplan. 

PvdA, D66, CDA en Stadsbelangen deden hetzelfde voorstel tot aanpassing van de poortwoning. Deze partijen vinden de voorgestelde bouwhoogte in het binnengebied aanvaardbaar. Gehoord het debat in de raad, constateert GroenLinks dat het amendement over de poortwoning nu al een meerderheid heeft. Ons verderstrekkende amendement heeft dat nog niet.  

Vervolg

In de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte van 16 juni hebben alle betrokkenen de mogelijkheid om te zeggen wat ze vinden van de wijzigingsvoorstellen en het bestemmingsplan. De raad neemt dan waarschijnlijk in de raadsvergadering van 30 juni een besluit over het plan.