Een zelfbewuste raad delegeert niet zomaar bevoegdheden aan B&W

Het college verzoekt de raad enkele belangrijke bevoegdheden te delegeren aan het college. GroenLinks heeft het college om een nadere toelichting gevraagd op het verzoek, want het voorstel roept veel vragen op. Over de noodzaak, maar ook over de gevolgen ervan voor de gemeenteraad.

Het college verzoekt de raad in een raadsvoorstel enkele belangrijke bevoegdheden te delegeren aan het college. GroenLinks heeft het college om een toelichting, want het voorstel roept veel vragen op. Over de noodzaak van de wijziging, maar ook over de gevolgen ervan voor de gemeenteraad. 

De omgevingsvergunning art 2.12 lid 1 sub a onder 3* van de WABO stelt dat je de uitgebreide omgevingsvergunning-procedure moet doorlopen als een aanvraag niet voldoet aan het bestemmingsplan. Maar als de aanvraag niet in strijd is met 'goede ruimtelijke ordening' en er een goede onderbouwing is kan er een soort 'projectbesluit' genomen worden zoals we dat kenden in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. Het college vraagt de raad in het voorstel twee dingen: 1. delegeer die bevoegdheid aan ons en 2. delegeer ook het bijbehorende exploitatieplan aan ons.

Het gaat hier om een aantal belangrijke bevoegdheden van de gemeenteraad. In de afgelopen commissievergadering Spoorzone, Verkeer en Ruimte (SVR) stonden toevallig drie kleinere bestemmingsplannen op de bespreekagenda. Plannen, die als de raad instemt met het collegevoorstel, niet meer besproken worden in de raad. Twee van de drie werden door de raad rechtstreeks als hamerstukken aan de raadsagenda van 26 mei toegevoegd. De raad besloot zelf deze niet te bespreken. Over één plan, het bestemmingsplan Rietveld 109, heeft de raad uitgebreid gesproken en is de raad ook nog niet uitgesproken.

Het bestemmingsplan Rietveld 109 is een klein plan, maar wel met een grote impact. Dit plan maakt in de binnenstad, op het voormalige Leger des Heilsterrein, de bouw van drie woningen en een appartement mogelijk. De omwonenden werden in de commissie SVR vertegenwoordigd door acht insprekers en lieten weten om verschillende redenen niet blij te zijn met het plan. De omwonenden lieten via acht insprekers weten daar om diverse redenen niet blij mee te zijn. Ze zijn niet tegen woningen op deze plek, maar zien graag dat de bouwvolumes (minder hoog, minder diep) worden aangepast. De bewoners hadden ook kritiek op het gebrek aan inspraak en overleg met de gemeente. Kortom, discussie genoeg in de raad over dit kleinere plan. Een debat dat wordt voortgezet in de raad van 26 mei.

GroenLinks geeft bevoegdheden van de raad niet graag uit handen. Het raadsvoorstel dat er nu ligt overtuigt onze fractie nog niet en daarom hebben we om meer informatie gevraagd. In de toelichting op het voostel stelt het college bijvoorbeeld dat het nu niet mogelijk is om binnen de wettelijk verplichte termijn van 6 maanden een omgevingsvergunning af te geven. En dat gaat de gemeente mogelijk heel veel geld kosten. Het college zegt dat de gemeente nu dus niet aan de landelijke wetgeving kan voldoen en vraagt de raad om bevoegdheden in te leveren. GroenLinks heeft het college gevraagd waarom dat nu niet mogelijk is? Zijn er te weinig ambtenaren? Vergadert de gemeenteraad niet vaak genoeg? Ook wil GroenLinks meer inzicht in de gevolgen van de delegatie van de raadsbevoegdheden aan het college.