Spreek in bij behandeling Kaderbrief 2011

De Kaderbrief geeft de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de gemeente Delft weer. Het college stelt dat er er fors bezuinigd moet worden (34 miljoen euro) en doet daar voorstellen voor. Tijdens de commissievergadering op donderdag 19 mei vanaf 20.00 uur kunnen organisaties, verenigingen en inwoners van Delft hun mening geven over de Kaderbrief.

De Kaderbrief geeft de financiële en inhoudelijke stand van zaken van de gemeente Delft weer. Een jaar geleden gaf het college de gemeenteraad aan dat een bezuinigingsprogramma noodzakelijk is dat oploopt tot structureel 30 miljoen euro in 2014. De laatste berekeningen wijzen volgens het college uit dat Delft inmiddels, ondermeer door de bezuinigingen van het Rijk, structureel tot 2014 ruim 34 miljoen euro moet bezuinigen.

De Kaderbrief bestaat niet alleen uit bezuinigingsplannen, maar stelt de gemeenteraad ook voor om de komende jaren het beschikbare geld van de gemeente anders te besteden en te investeren. De Kaderbrief is daarmee het opstapje naar de definitieve programmabegroting voor 2012 die in november door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

In de commissievergadering adviseren de fracties de gemeenteraad of ze wel of niet instemmen met de voorstellen van het college. Ook u kunt als inspreker uw zegje doen over de Kaderbrief en uw mening tijdens de commissievergadering laten horen.

Insprekers voor deze commissievergadering wordt verzocht zich zoveel mogelijk vooraf aan te melden via: griffie@delft.nl.