Bestuursakkoord - nee of nee, tenzij?

De top van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft recent met het kabinet een bestuursakkoord uitonderhandeld. De gemeenten stemmen op 8 juni over het akkoord, waarin afspraken staan over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als de arbeidsmarkt, jeugdzorg en de AWBZ. GroenLinks vindt dat Delft het akkoord moet afwijzen.

GroenLinks is niet tevreden over het bestuursakkoord dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten met het Rijk wil sluiten. Een belangrijk element in het Bestuursakkoord is dat de bijstand, de wet voor jong gehandicapten en de regeling voor sociale werkplaatsen worden samengevoegd tot één wet, de wet Werken naar Vermogen. Het kabinet wil daarbij een aantal taken overhevelen naar de lokale overheid. Heel goed en daar zou ook niets op tegen zijn, als de lokale overheid ook de middelen daarvoor krijgt. Maar dat doet dit kabinet niet. De taken worden overgeheveld maar de budgetten worden gekort.

Met de nu beschikbare middelen voor de Sociale Werkvoorziening kan de sector niet in stand worden gehouden. Naast een flinke korting op de hulp bij het zoeken naar werk, wordt ook nog eens de uitkering van mensen met een beperking fors verlaagd. Bovendien gaan er op termijn 60.000 werkplekken in de sociale werkplaats verdwijnen. Het werken door mensen met een handicap in een beschermde omgeving wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt. Met dit bestuursakkoord is een miljardenbezuiniging gemoeid die mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt hard zal treffen. 

 'Ja' zeggen tegen dit bestuursakkoord betekent dat de gemeente Delft akkoord gaat met de financiële consequenties van de afspraken in het bestuursakkoord over de WSW en de Wet Werken naar Vermogen. Dat zou onverantwoord zijn, gezien de financiële gevolgen van het bestuursakkoord voor de uitgaven van de gemeente Delft. Enerzijds omdat die leidt tot forse tekorten bij de sociale werkvoorzieningen die ten koste zullen gaan van de re-integratiemiddelen, anderzijds omdat investeren in de mensen die onder het nieuwe regime instromen onmogelijk wordt gemaakt. GroenLinks wil het bestuursakkoord in deze vorm dan ook niet steunen.

Het college van B&W is het daarmee eens, maar heeft nog niet voor een definitief  'nee' gekozen. Het kiest voor een 'nee, tenzij', omdat het college van mening is dat er naast slechte afspraken ook goede zaken in het bestuursakkoord staan. Het college wil het akkoord niet steunen, tenzij bepaalde afspraken in het akkoord aangepast worden, met name op het gebied van de Sociale Werkvoorziening.

Wethouder Vokurka heeft toegezegd voor de vergadering van de gemeenteraad op 26 mei in kaart te brengen wat de gevolgen van het bestuursakkoord zijn voor Delft. Ook zal dan het collegestandpunt op papier staan. Op 26 mei zal de raad het debat gaan voeren over de vraag of Delft het bestuursakkoord moet accepteren of afwijzen.