Begroting 2011-2014 vastgesteld

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met de programmabegroting voor 2011 - 2014. Ook GroenLinks gaf haar goedkeuring aan de begroting.

In de eerste termijn tijdens de algemene beschouwing had de GroenLinksfractie al aangegeven vast te willen houden aan een sociale, menselijke en duurzame koers. Ook in magere tijden. Met de programmabegroting wordt er bezuinigd, maar er wordt ook geïnvesteerd. O.a. in economie, werk en duurzaamheid.  

Gesprek met de stad

GroenLinks benadrukt dat de voorstellen voor de jaren na 2011 richtinggevend zijn. Hierover wordt nog gesproken met de stad en de raad en hierbij worden de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord betrokken. De landelijke bezuinigingen worden niet sociaal en solidair verdeeld en zullen vooral de mensen met een laag inkomen raken, o.a. door kortingen op de bijstand en de sociale werkvoorziening. GroenLinks wil de gevolgen van de bezuinigingen zo helder mogelijk in beeld krijgen. Daarbij gaat het om de WMO en Combiwerk maar bijvoorbeeld ook om DOK en Theater de Veste.

Stedenbanden en beginspraak

In de tweede termijn heeft GroenLinks een aantal moties ingediend. Eén motie die de bezuiniging op het internationaal solidariteitsbeleid (de stedenbanden met Tshwane en Esteli) beperkt tot 12,5% in plaats van de voorgestelde 58% werd door een grote meerderheid aangenomen. De beginspraakmotie waarin de raad het college opdraagt om in alle beleidsvoornemens een paragraaf over inspraak & participatie op te nemen, werd unaniem aanvaard door de raad. Voortaan kan de raad in een oogopslag zien of en zo ja hoe belanghebbenden betrokken zijn geweest bij voorstellen.

Groen

Gedurende de begrotingsbehandeling is uitgebreid gesproken over de bezuinigingen op het beheer van de openbare ruimte en in het bijzonder op het groen. Het college heeft onder meer aangegeven dat onkruid zo min mogelijk met gif zal worden bestreden en dat het beheer van de ecologische zones niet verandert. Bovendien heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met de KNNV en andere natuurorganisaties om van hun kennis en kunde gebruik te maken. Bovendien erkende het college de waarde van het Arboretum Heempark en zegde het toe dat dit unieke gebied in de toekomst ook als arboretum wordt beheerd.

Andere moties die GroenLinks samen met andere partijen indiende, betroffen een onderzoek naar het vergroenen van het belastingstelsel en een onderzoek naar de noodzaak van een crisisopvang voor jongeren in Delft. Tijdens het debat bleek dat het anti-armoedebeleid en het duurzaamheidsbeleid nog steeds op brede steun in de raad kunnen rekenen.

Na een debat van bijna vier uur stemde de gemeenteraad over 43 moties en amendementen. Alle 18 amendementen werden verworpen. 16 van de 25 moties werden aangenomen en 9 moties werden verworpen.

Tegenbegroting

De tegenbegroting van de VVD kreeg van geen enkele fractie steun. Fractievoorzitter Fleur Norbruis noemde deze tegenbegroting een  onmiskenbaar VVD verhaal. Lasten bevriezen en de bezuinigingen op de openbare ruimte ongedaan maken, door vooral veel geld te halen uit het klimaatgeld, geld voor het anti-armoedebeleid en de groene en duurzame werkgelegenheid. GroenLinks vond dit onaanvaardbaar en vroeg zich af waar het Lokaal Liberaal Duurzaamheidsmanifest was gebleven dat de heer Harpe voor de gemeenteraadsverkiezingen presenteerde.