Ecologieplan - makkelijker geschreven, dan uitgevoerd

Delft heeft sinds 2004 een heel goed Ecologieplan. Maar keer op keer blijkt dat de uitvoering van het plan niet eenvoudig is. Deze week trekt de KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) wederom aan de bel, omdat in TU Noord muren zijn gesloopt waarop beschermde muurplanten stonden.

In 2004 stelde de Delftse gemeenteraad het Ecologieplan vast vanuit de overtuiging dat stadsnatuur belangrijk is voor de leefbaarheid van Delft. Het behoud van groen is essentieel voor een aantrekkelijke, prettige en gezonde leefomgeving.

In het Ecologieplan wordt de bestaande ecologische structuur van Delft beschreven. En hoe deze bestaande structuur behouden, versterkt en uitgebreid kan worden. Eén van de beschreven gebieden is TU Noord met de opmerking 'In dit gebied zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de aanwezigheid van beschermde muurplanten'(p.31 Ecologieplan).

Afgelopen zondag heeft het KNNV een overtreding van de flora- en faunawet aan de Michiel de Ruyterweg 31 in Delft gemeld aan de AID (Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Op de muren stonden beschermde muurplanten: tongvaren en zwartsteel. Volgens het KNNV-persbericht heeft de opzichter van de werkzaamheden aan het KNNV verteld dat hij niet wist dat er beschermde muurplanten op groeiden. Het puin is afgevoerd. Er zijn geen muurgedeelten overgebracht naar de Botanische Tuin, zoals enkele maanden geleden nog wel werd aangekondigd door de TU.

Eerder deze collegeperiode sprak de raad over het ecologisch waardevolle Zuidplantsoen. Een deel van het gebied is bebouwd en in 2007 viel de poel droog ten gevolge van bemaling ten behoeve van de bouw. Inmiddels staan de appartementen er, maar is de ecologische zone grotendeels een hondenuitlaatstrook geworden.

Uit de voorbeelden blijkt dat een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende vakteams en sectoren noodzakelijk is. Het ecologiebeleid staat of valt immers met de integratie van ecologische uitgangspunten in andere beleidsterreinen. Projectleiders moeten zich beter op de hoogte stellen van de ecologische kaders in het gebied waar ze slopen of bouwen. Bij twijfel is een telefoontje naar het Vakteam Milieu noodzaak.