Compacte stad blijft uitgangspunt

Volgens het College van Rijksadviseurs is ‘verdichting’ of ‘binnenstedelijk bouwen’ de enige manier om te voorkomen dat steeds meer groene ruimte in Nederland verdwijnt. Dat sluit goed aan op de aanpak van GroenLinks in Delft in verleden en toekomst met de keuze voor de Compacte Stad.

GroenLinks kiest ook in het nieuwe verkiezingsprogramma weer voor het idee van de Compacte Stad als uitgangspunt in het ruimtelijk beleid. Meer woningen in de stad, zodat de groene gebieden rondom Delft behouden blijven. Dit betekent niet dat de stad helemaal volgebouwd wordt, maar dat er creatief met de schaarse ruimte wordt omgegaan. Voldoende groen, speel- en ontmoetingsruimte is belangrijk voor de leefbaarheid. Meervoudig ruimtegebruik (ondergronds parkeren, daktuinen) is een belangrijk instrument in het zuinig omgaan met de ruimte. Bovendien zijn in de Compacte Stad de afstanden zo kort dat de meeste mensen hiervoor niet persé de auto hoeven te gebruiken. Met de fiets gaat het vaak sneller. De fiets is gezond en veroorzaakt geen vieze lucht.

Gelijktijdig met het advies van het College van Rijksadviseurs, Prachtig Compact NL, heeft Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol een folder uitgebracht met ‘misverstanden’ over binnenstedelijk bouwen. Misverstanden waar wij ook vaak mee te maken hebben en de discussie vaak over aangaan. Een selectie uit de misverstanden:

 

Verdichten leidt automatisch tot hoogbouw - Aantoonbaar onjuist. Hoge dichtheden als 100 woningen per hectare, zijn prima te realiseren in laagbouw.

Verdichten gaat ten koste van buurtgroen - Nee. Zorgvuldig verdichten staat synoniem voor aandacht voor groen.

Meer mensen die bij elkaar wonen, betekent meer geluidsoverlast - Nee. Alleen luidruchtige buren in slecht geïsoleerde woningen geven overlast.

Er kan niets meer bij in de bebouwde kom - Onjuist. Overal zijn oude bedrijventerreinen, leegstaande panden, restruimten langs infrastructuur of extensief gebruikte terreinen opnieuw te bestemmen.

Verdichting leidt tot onleefbare massa’s steen - Aantoonbaar onjuist: de meest dichtbebouwde steden zijn ons het liefst.

 

In een dubbele ruimtelijke strategie zoals die ook in de Ruimtelijke Structuurvisie Delft is verwoord,  op innovatieve wijze verdichten én vergroenen, zien wij grote voordelen. Verdichting is voor ons alleen aanvaardbaar als er vergroening tegenover staat. Een grijze compacte stad is geen aantrekkelijke stad, een groene compacte stad kan dat wel zijn. Verdichten kan op allerlei manieren: het stapelen van functies, het overkluizen van wegen, etc. GroenLinks heeft de afgelopen jaren steeds voor meervoudig ruimtegebruik, creativiteit en slimme oplossingen gepleit.