Nieuws gefilterd op Fractie

Zorgen over dreigende tekorten in Sociaal Domein

Tijdens de begrotingscommissie sprak GroenLinks haar zorgen uit over de dreigende tekorten in het Sociaal Domein. Deze ontstaan door een groeiend aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp en ondersteuning. Het groeiend aantal cliënten is te verklaren doordat kinderen en volwassenen steeds eerder bij de gemeente terecht komen voor hulp. Dat is een positieve ontwikkeling, maar dan is er de komende jaren wel meer geld nodig om iedereen de hulp en ondersteuning te kunnen geven die nodig is. Terwijl de gemeente minder geld krijgt van het Rijk.

Lees verder

Algemene beschouwingen 2017

Op donderdag 26 oktober hebben de elf fracties in de gemeenteraad hun algemene beschouwingen op het afgelopen en komende politieke jaar gegeven. Hiermee is de raad de begrotingsbehandeling gestart. De programmabegroting wordt op donderdag 9 november door de gemeenteraad vastgesteld. Lees hieronder wat Frank van Vliet namens GroenLinks heeft gezegd.

Lees verder

Aandelen Eneco niet verkopen

GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente Delft haar aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkoopt. Eneco is een grote speler op de energiemarkt met een duurzame strategie. Door de aandelen in bezit te houden kan ervoor worden gezorgd dat die strategie wordt voortgezet.

Lees verder

Groenlinks wil sneller verduurzamen

In de raad van september heeft GroenLinks gepleit voor meer concrete plannen voor het verduurzamen van Delft. Na een uitvoerig debat over het onderwerp in de commissie, diende GroenLinks in de raad twee moties in om te zorgen dat Delft sneller energie-neutraal wordt.  

Lees verder

Omzettingsvergunning verkamering: het doel heiligt het middel

Groenlinks wil een eerlijke verdeling van de woningmarkt ten opzichte van de Delftse woonhoefte. Er dienen voldoende gezinswoningen behouden te blijven in Delft. En de enorme verkamering moet worden tegengehouden. Om de verkamering te reguleren vinden we het invoeren van een omzettingsvergunning daarom nodig. Die vergunning biedt echter niet de oplossing voor de overlast die er is door de toename van studentenhuizen. Daar zien wij graag andere oplossingen voor in de plaats. Ook heeft GroenLinks bedenkingen bij het toepassen van de algemene leefbaarheidstoets van de straat, buurt of wijk bij de aanvraag van een vergunning. GroenLinks vindt dat iedereen in Delft prettig moet kunnen wonen. Dat geldt net zo goed voor studenten als iedere andere Delftenaar.

Lees verder

Wie betaalt extra parkeergarage in Spoorzone?

In de nieuwe Parkeervisie voor het Spoorzonegebied wordt aangestuurd op de bouw van een extra parkeergarage. GroenLinks is ooit accoord gegaan met de uitgangspunten van de visie, omdat de argumenten om een lage parkeernorm te hanteren heel erg GroenLinks zijn. Maar als we nu horen dat die uitgangspunten leiden tot de bouw van een parkeergarage, dan zijn we daar niet blij mee. Wat GroenLinks niet wil, is dat ontwikkelaars een lage parkeernorm wordt aangeboden en dat de gemeente uiteindelijk opdraait voor de bouw van een dure parkeergarage.

Lees verder

Pagina's